Ktl-icon-tai-lieu

Giấy ủy quyền sử dụng xe

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
-

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

, ngày

tháng

năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số CMND:...................................... cấp ngày:.................................nơi cấp: ..............................
Quốc tịch: Việt Nam.
Quan hệ: Là con duột của người được ủy quyền.
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số CMND:...................................... cấp ngày:.................................nơi cấp: ..............................
Quốc tịch: Việt Nam.
Quan hệ: Là ..............của người ủy quyền.
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy..................................Biển kiểm soát ............giấy
đăng kí lần đầu số................do công an tỉnh ...............cấp ngày .........................
IV. CAM KẾT
-

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy
quyền ở trên.

-

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải
quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng
01 bản.
BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

..............................

.................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho nhân)
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
, ngày tháng năm 2012 ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số CMND:...................................... cấp ngày:.................................nơi cấp: ..............................
Quốc tịch: Việt Nam.
Quan hệ: con duột của người được ủy quyền.
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số CMND:...................................... cấp ngày:.................................nơi cấp: ..............................
Quốc tịch: Việt Nam.
Quan hệ: ..............của người ủy quyền.
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy..................................Biển kiểm soát ............giấy
đăng lần đầu số................do công an tỉnh ...............cấp ngày .........................
IV. CAM KẾT
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy
quyền trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải
quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng
01 bản.
BÊN Y QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC Y QUYỀN
(Ký, họ tên)
Giấy ủy quyền sử dụng xe - Trang 2
Giấy ủy quyền sử dụng xe - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy ủy quyền sử dụng xe 9 10 384