Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ỦY QUYỀN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 02/CQSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

-

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:
I/ Bên ủy quyền:.................................................................................................................................
Địa Chỉ:....................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy ĐKKD:............Nơi cấp :........................................ Ngày cấp :.....................................
Quốc tịch:

II/ Bên được ủy quyền:....................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp
Điện thoại:...........................................................Fax:.............................................................................
Quốc tịch:

III/ Nội dung ủy quyền:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

IV. Cam kết:
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở
trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

...
Mẫu 02/CQSH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)
- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:
I/ Bên ủy quyền:.................................................................................................................................
Địa Chỉ:....................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy ĐKKD:............Nơi cấp :........................................ Ngày cấp :.....................................
Quốc tịch:
II/ Bên được ủy quyền:....................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp
Điện thoại:...........................................................Fax:.............................................................................
Quốc tịch:
III/ Nội dung ủy quyền:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
IV. Cam kết:
- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền
trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.
Bên ủy quyền
(Chữ ký, họ tên, con dấu)
Bên được ủy quyền
(Chữ ký, họ tên, con dấu)
Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
GIẤY ỦY QUYỀN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY ỦY QUYỀN 9 10 564