Ktl-icon-tai-lieu

giấy vay tiền

Được đăng lên bởi Mạnh Cường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

GIẤY VAY NỢ
Thái Nguyên,Ngày......Tháng ….. Năm 2013
Địa điểm tại:……………………………………………………………………….
1/ Thông tin bên vay:
Ông :........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:
Bà:........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………
2/ Thông tin bên cho vay:
Ông :........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:
Bà:........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.........năm.......
Hộ khẩu thường trú :............................................................................... .............
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….
3. Tài sản vay và Lãi suất vay.
Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :.....................đồng, bằng
chữ :...........
Với lãi suất :......%/tháng, trong thời hạn............... tháng, kể từ
ngày :............................. Đến……………………………….
Những thỏa thuận khác:………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4/ Mục đích vay:
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................. ..
.................................................................................................................................
5/ Cam kết:
Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu
trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát
mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bê...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------
GIẤY VAY NỢ
Thái Nguyên,Ngày......Tháng ….. Năm 2013
Địa điểm tại:……………………………………………………………………….
1/ Thông tin bên vay:
Ông :........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:
Bà:........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………
2/ Thông tin bên cho vay:
Ông :........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.....năm.......
Hộ khẩu thường trú :................................................. .............
Chỗ ở hiện tại:
Bà:........................Ngày sinh :................
CMND số :..................... do Công an tỉnh................cấp ngày.....tháng.........năm.......
Hộ khẩu thường trú :............................................................................... .............
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….
3. Tài sản vay và Lãi suất vay.
Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :.....................đồng, bằng
chữ :...........
Với lãi suất :......%/tháng, trong thời hạn............... tháng, kể từ
ngày :............................. Đến……………………………….
Những thỏa thuận khác:………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
giấy vay tiền - Trang 2
giấy vay tiền - Người đăng: Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
giấy vay tiền 9 10 307