Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận độc thân

Được đăng lên bởi thanhduy290986
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-XNHN.1

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC)

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên người khai: ..............................................
Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: VIỆT NAM
Nơi thường trú:...............................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: tự khai.
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới
đây:
Họ và tên: ...............................................

Giới tính: ..........

(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP

Ngày, tháng, năm sinh: ...................
Nơi sinh: ..............................
Dân tộc: .............. Quốc tịch: VIỆT NAM
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: .......................... cấp
ngày ..................................... nơi cấp CA tỉnh ..................
Nơi thường trú: .................................................................................................
Tình trạng hôn nhân hiện tại (1): ...............................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho tôi để
tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Ninh Kiều, ngày

tháng

Người khai

năm .........

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC)
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên người khai: ..............................................
Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: VIỆT NAM
Nơi thường trú:...............................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: tự khai.
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới
đây:
Họ và tên: ............................................... Giới tính: ..........
Ngày, tháng, năm sinh: ...................
Nơi sinh: ..............................
Dân tộc: .............. Quốc tịch: VIỆT NAM
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: .......................... cấp
ngày ..................................... nơi cấp CA tỉnh ..................
Nơi thường trú: .................................................................................................
Tình trạng hôn nhân hiện tại (1): ...............................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước
pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho tôi để
tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Ninh Kiều, ngày tháng năm .........
Người khai
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Mẫu STP/HT-2006-XNHN.1
Giấy xác nhận độc thân - Người đăng: thanhduy290986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận độc thân 9 10 79