Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH
(Điều 7.4a và c Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)
- Tên đơn vị: ...............................................................................
- Mã đơn vị: ................................................................................
- Họ và tên người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh: ............................
- Sinh ngày... tháng ... năm ...................
- Số sổ BHXH: ............................................................................
Thời gian nghỉ để nuôi con sơ sinh: Từ ..../ .../ ... đến: .../..../.....
Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp nuôi con sơ sinh cho Ông có tên trên đây.
TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị Ký tên
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH
(Điều 7.4a và c Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)
- Tên đơn vị: ...............................................................................
- Mã đơn vị: ................................................................................
- Họ và tên người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh: ............................
- Sinh ngày... tháng ... năm ...................
- Số sổ BHXH: ............................................................................
Thời gian nghỉ để nuôi con sơ sinh: Từ ..../ .../ ... đến: .../..../.....
Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp nuôi con sơ sinh cho Ông có tên trên đây.
TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị Ký tên
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH 9 10 740