Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thời gian làm việc

Được đăng lên bởi dungdantoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC
Họ và tên .............................................................................................................................
Địa chỉ: ………………..…………………………………………………………………..
Hiện đang làm việc tại…………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này xin xác nhận thời gian bắt đầu làm việc ở tại .........................................
..............................................................................................................................................
từ ngày.......... tháng.........năm........
Tôi xin trân thành cảm ơn!
......................., ngày .......... tháng ......... năm 20....
Xác nhận của UBND xã

QF – 02/UIL – 05.07

1/1

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC
Họ và tên .............................................................................................................................
Địa chỉ: ………………..…………………………………………………………………..
Hiện đang làm việc tại…………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này xin xác nhận thời gian bắt đầu làm việc ở tại .........................................
..............................................................................................................................................
từ ngày.......... tháng.........năm........
Tôi xin trân thành cảm ơn!
......................., ngày .......... tháng ......... năm 20....
Xác nhận của UBND xã
QF – 02/UIL – 05.07 1/1
Giấy xác nhận thời gian làm việc - Người đăng: dungdantoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận thời gian làm việc 9 10 86