Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
Tên đơn vị .......................................................................................................................................
Xác nhận ông/bà...............................................................................................................................
Thường trú tại...................................................................................................................................
Chức vụ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Đã có thời gian công tác tại...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Nhiệm vụ được phân công:...............................................................................................................
Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.
….., ngày
tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
Tên đơn vị .......................................................................................................................................
Xác nhận ông/bà...............................................................................................................................
Thường trú tại...................................................................................................................................
Chức vụ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Đã có thời gian công tác tại...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Nhiệm vụ được phân công:...............................................................................................................
Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.
….., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp 9 10 419