Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thu nhập

Được đăng lên bởi ducanh30486
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM, Ngày ...Tháng....Năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

CÔNG TY ……………….
Giấy đăng ký hoạt động Công Ty …….. số …………………… do cơ quan cấp…………………
cấp ngày ….. tháng …..năm ……hoạt
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại: 0439916057

Fax:

XÁC NHẬN
Ông/Bà:...............................................Sinh ngày :............................................................................
Số CMND: ..........................................Cấp ngày:..............................Cấp tại:..................................
Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................
Hiện nay đang làm việc tại Công ……………………
Bộ phận:

Chức vụ:

Hợp đồng lao động: ⃞ Thời vụ
⃞ Thời hạn 3 năm

⃞ Thời hạn 1 năm

⃞ Thời hạn 2 năm

⃞ Không xác định thời hạn

⃞ Khác……

Mức thu nhập:
- Tháng 10/2014:

đồng (…………………… ngàn đồng);

- Tháng 11/2014:

đồng (……………………. ngàn đồng);

- Tháng 12/2014:

đồng (……………………… ngàn đồng).

Giấy xác nhận nhận này cấp nhằm hỗ trợ Ông/Bà xxxxxxxxxxxx trong việc hoàn tất các thủ tục
giấy tờ về mặt pháp lý.
TM. CÔNG TY ……………
GIÁM ĐỐC

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM, Ngày ...Tháng....Năm 20....
GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
CÔNG TY ……………….
Giấy đăng ký hoạt động Công Ty …….. số …………………… do cơ quan cấp…………………
cấp ngày ….. tháng …..năm ……hoạt
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại: 0439916057 Fax:
XÁC NHẬN
Ông/Bà:...............................................Sinh ngày :............................................................................
Số CMND: ..........................................Cấp ngày:..............................Cấp tại:..................................
Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................
Hiện nay đang làm việc tại Công ……………………
Bộ phận: Chức vụ:
Hợp đồng lao động: Thời vụ Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm
Thời hạn 3 năm Không xác định thời hạn Khác……
Mức thu nhập:
- Tháng 10/2014: đồng (…………………… ngàn đồng);
Giấy xác nhận thu nhập - Trang 2
Giấy xác nhận thu nhập - Người đăng: ducanh30486
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy xác nhận thu nhập 9 10 183