Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thực tập

Được đăng lên bởi Quy Tu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o--GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Đơn vị thực tập: ……………………………………………………………………..
Xác nhận cho:
Sinh viên

: ………………………………………………………………………...

MSV

: ………………………………………………………………………...

Lớp

: ………………………………………………………………………...

Trường

: ………………………………………………………………………...

Đã hoàn thành thực tập tại: …………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2015
Xác nhận của đơn vị thực tập

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---
GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Đơn vị thực tập: ……………………………………………………………………..
Xác nhận cho:
Sinh viên : ………………………………………………………………………...
MSV : ………………………………………………………………………...
Lớp : ………………………………………………………………………...
Trường : ………………………………………………………………………...
Đã hoàn thành thực tập tại: …………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2015
Xác nhận của đơn vị thực tập
Giấy xác nhận thực tập - Người đăng: Quy Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận thực tập 9 10 606