Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận thực tập tại công ty

Được đăng lên bởi lindanga689
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
Cơ sở thực tập.........................................................................có trụ sở tại:
Số nhà.........................Phố..........................................................................
Phường.......................Quận (Huyện).....................Tỉnh (Thành phố)........
Số điện thoại:...............................................................................................
Trang web:...................................................................................................
Địa chỉ Email:..............................................................................................
Xác nhận
Anh (Chị):....................................................................................................
Là sinh viên lớp:.................................Mã số sinh viên:..............................
Có thực tập tại........................trong khoảng thời gian từ ngày.............đến
ngày..........trong khoảng thời gian thực tập tại .............., Anh (Chị)................đã
chấp hành tốt các quy định của...................và thể hiện tinh thần làm việc nghêm
túc, chăm chỉ và chịu khó học hỏi.
........, ngày......tháng.........năm...............
Xác nhận của Cơ sở thực tập
(Ký tên và đóng dấu của đại diện cơ sở thực tập)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
Cơ sở thực tập.........................................................................có trụ sở tại:
Số nhà.........................Phố..........................................................................
Phường.......................Quận (Huyện).....................Tỉnh (Thành phố)........
Số điện thoại:...............................................................................................
Trang web:...................................................................................................
Địa chỉ Email:..............................................................................................
Xác nhận
Anh (Chị):....................................................................................................
Là sinh viên lớp:.................................Mã số sinh viên:..............................
Có thực tập tại........................trong khoảng thời gian từ ngày.............đến
ngày..........trong khoảng thời gian thực tập tại .............., Anh (Chị)................đã
chấp hành tốt các quy định của...................và thể hiện tinh thần làm việc nghêm
túc, chăm chỉ và chịu khó học hỏi.
........, ngày......tháng.........m...............
Xác nhận của Cơ sở thực tập
(Ký tên và đóng dấu của đại diện cơ sở thực tập)
Giấy xác nhận thực tập tại công ty - Người đăng: lindanga689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận thực tập tại công ty 9 10 234