Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận Thực tập

Được đăng lên bởi Lê Hải
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Công ty

: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & SXCN Số 5.

Địa chỉ

: Số 522 Đường Nguyễn Công Trứ - Thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại

: 039 3854 774

Họ tên người hướng dẫn thực tập : KTS. Nguyễn Trọng Khiêm
Chức vụ

: Kỹ thuật thi công

Điện thoại liên lạc

: 0977.991.494

Mail

: Kidhome.no.05@gmail.com

Họ tên sv thực tập

: Lê Tiến Hải

Sinh viên trường

: Cao Đẳng Công Nghiệp Và Xây Dựng

Điện thoại liên lạc

: 0973.188.465

Dự án

: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa
Tỉnh HàTĩnh

Tên gói thầu

: Phá dỡ nhà Điều trị B2, B3, xây lắp đơn nguyên 7, 7A

Tên hạng mục

: Xây lắp Đơn nguyên 7A.

Địa điểm công trình : Số 75 - Đường Hải Thượng Lãn Ông- Thành phố Hà Tĩnh
Thời gian kiến tập

: Từ ngày 03 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2013

Nhận xét chung: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 05 năm 2013.
Xác nhận của công ty.

Người hướng dẫn thực tập.
Kỹ thuật thi công

Nguyễn Trọng Khiêm

...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------
GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
Công ty : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & SXCN Số 5.
Địa chỉ : Số 522 Đường Nguyễn Công Trứ - Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại : 039 3854 774
Họ tên người hướng dẫn thực tập : KTS. Nguyễn Trọng Khiêm
Chức vụ : Kỹ thuật thi công
Điện thoại liên lạc : 0977.991.494
Mail : Kidhome.no.05@gmail.com
Họ tên sv thực tập : Lê Tiến Hải
Sinh viên trường : Cao Đẳng Công Nghiệp Và Xây Dựng
Điện thoại liên lạc : 0973.188.465
Dự án : Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa
Tỉnh HàTĩnh
Tên gói thầu : Phá dỡ nhà Điều trị B2, B3, xây lắp đơn nguyên 7, 7A
Tên hạng mục : Xây lắp Đơn nguyên 7A.
Địa điểm công trình : Số 75 - Đường Hải Thượng Lãn Ông- Thành phố Hà Tĩnh
Thời gian kiến tập : Từ ngày 03 tháng 04 đến ngày 03 tháng 05 năm 2013
Nhận xét chung: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 05 năm 2013.
Xác nhận của công ty. Người hướng dẫn thực tập.
Kỹ thuật thi công
Nguyễn Trọng Khiêm
Giấy xác nhận Thực tập - Người đăng: Lê Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy xác nhận Thực tập 9 10 51