Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
Xã/phường...............................
Huyện/quận.............................
Tỉnh/thành phố........................
Số:
UB/HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Để dùng ở nước ngoài)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN
Ông/bà:
Họ và tên (1):......................................................... Giới tính:................................................
Sinh ngày, tháng, năm......../........./...............tại:....................................................................
................................................................................................................................................
Dân tộc:..................................................................Quốc tịch:...............................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................
Số....................................... Ngày, tháng, năm cấp:..../..../......... Nơi cấp:.............................
Nơi thường trú hiện nay (2):..................................................................................................
................................................................................................................................................
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh (3):.................................................................................
................................................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày........ tháng..... năm ....... đến ngày.......
tháng.......... năm......
Tình trạng hôn nhân:..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Giấy này được cấp dùng để (5)..............................................................................................
và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.
................., ngày...........tháng...........năm ............
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Chú thích:
(1) Viết bằng chữ in hoa, có dấu;
(2) Nếu đang ở nước ngoài, thì ghi rõ nước nào
(địa chỉ cụ thể);
(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp côn...
UỶ BAN NHÂN DÂN
Xã/phường...............................
Huyện/quận.............................
Tỉnh/thành phố........................
Số: UB/HT
CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------------------------------
GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Để dùng nước ngoài)
UỶ BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN
Ông/bà:
Họ tên (1):......................................................... Giới tính:................................................
Sinh ngày, tháng, năm......../........./...............tại:....................................................................
................................................................................................................................................
Dân tộc:..................................................................Quốc tịch:...............................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................
Số....................................... Ngày, tháng, năm cấp:..../..../......... Nơi cấp:.............................
Nơi thường trú hiện nay (2):..................................................................................................
................................................................................................................................................
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh (3):.................................................................................
................................................................................................................................................
Trong thời gian t tại địa phương từ ngày........ tháng..... năm ....... đến ngày.......
tháng.......... năm......
Tình trạng hôn nhân:..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Giấy y được cấp dùng để (5)..............................................................................................
giá trị s dụng trong thời hạn 6 tháng, kể t ngày cấp.
................., ngày...........tháng...........năm ............
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi họ tên đóng dấu)
Chú thích:
(1) Viết bằng ch in hoa, có dấu;
(2) Nếu đang nước ngoài, thì ghi nước nào
(địa chỉ cụ thể);
(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp công n Việt
Nam đang cư trú nước ngoài;
(4) Ghi rõ: chưa đăng kết hôn với ai hoặc đã
đăng kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia
đã chết; trong trường hợp việc ly hôn do Toà án
nước ngoài xét xử, thì phải ghi ngày, tháng,
năm cấp Giấy xác nhận đã ghi c vào Sổ đăng
kết hôn của Sở Tư pháp;
(5) Ghi mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân.
GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 9 10 474