Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY XÁC NHẬN V/v thực hiện tốt chính sách pháp luật Nhà nước

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 3b

ĐƠN VỊ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày

tháng

năm 200.....

GIẤY XÁC NHẬN
V/v thực hiện tốt chính sách pháp luật Nhà nước.
(người có công đưa nghề về Bình Thuận)
- Họ và tên: .....................................................năm sinh...............................
- Địa chỉ:........................................................................................................
- Đơn vị công tác:..........................................................................................
Được sự quan tâm của địa phương, các ngành, các cấp trong việc khuyến
khích người dân tham gia phát triển sản xuất. Bản thân là một người thợ trong lĩnh
vực hàng thủ công mỹ nghệ, vừa hoạt động, sản xuất vừa thực hiện tốt các chính
sách pháp luật Nhà nước quy định, cụ thể như sau:
- Luôn nộp các khoản thu ngân sách đầy đủ và kịp thời theo quy định.
- Trong quá trình hoạt động, luôn quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh môi
trường. Luôn tham gia tích cực các cuộc điều tra, các báo cáo tình hình hoạt động
khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Luôn nghiên cứu, sáng tạo nhiều mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh sảo
mang bản sắc văn hóa của địa phương.
- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động, góp phần phát
triển kinh tế xã hội địa phương.
Xác nhận
UBND xã/phường/thị trấn....
CHỦ TỊCH

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu 3b
ĐƠN VỊ................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày tháng năm 200.....
GIẤY XÁC NHẬN
V/v thực hiện tốt chính sách pháp luật Nhà nước.
(người có công đưa nghề về Bình Thuận)
- Họ và tên: .....................................................năm sinh...............................
- Địa chỉ:........................................................................................................
- Đơn vị công tác:..........................................................................................
Được sự quan tâm của địa phương, các ngành, các cấp trong việc khuyến
khích người dân tham gia phát triển sản xuất. Bản thân một người thợ trong lĩnh
vực hàng thủ công mỹ nghệ, vừa hoạt động, sản xuất vừa thực hiện tốt các chính
sách pháp luật Nhà nước quy định, cụ thể như sau:
- Luôn nộp các khoản thu ngân sách đầy đủ và kịp thời theo quy định.
- Trong quá trình hoạt động, luôn quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh môi
trường. Luôn tham gia tích cực các cuộc điều tra, các báo cáo tình hình hoạt động
khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Luôn nghiên cứu, sáng tạo nhiều mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh sảo
mang bản sắc văn hóa của địa phương.
- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động, góp phần phát
triển kinh tế xã hội địa phương.
Xác nhận Kính đơn
UBND xã/phường/thị trấn.... (Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TỊCH
GIẤY XÁC NHẬN V/v thực hiện tốt chính sách pháp luật Nhà nước - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
GIẤY XÁC NHẬN V/v thực hiện tốt chính sách pháp luật Nhà nước 9 10 648