Ktl-icon-tai-lieu

Giấy xác nhận

Được đăng lên bởi huynhthanhmai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Maãu soá: 01/ TDSV
(Do HSSV laäp)
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
NOÂNG NGHIEÄP NAM BOÄ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
GIAÁY XAÙC NHAÄN
Hoï vaø teân hoïc sinh (sinh vieân):………………………………………………………………………………………………………………
Ngaøy sinh:………………………………………….Giôùi tính: Nam º Nöõ º
CMND soá:………………………………., ngaøy caáp:……………………………….., nôi caáp:………………………………………….
Maõ tröôøng theo hoïc: 004
Teân tröôøng: Cao Ñaúng Noâng nghieäp Nam Boä
Ngaønh hoïc:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Heä ñaøo taïo (Ñaïi hoïc, Cao ñaúng, Trung caáp):…………………………………………………………………………………….
Khoùa:…………………………………..; Loaïi hình ñaøo taïo:……………………………………………………………………………………
Lôùp: ……………………………….; Soá theû HSSV: ……………………………………………………………………………………………….
Khoa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngaøy nhaäp hoïc:……………………………………; Thôøi gian ra tröôøng (thaùng, naêm)…………………………………..
(Thôøi gian hoïc taïi tröôøng:…………………thaùng).
- Soá tieàn hoïc phí haøng thaùng:………………………………..ñoàng.
Thuoäc dieän: - Khoâng mieãn giaûm º
- Giaûm hoïc phí º
- Mieãn hoïc phí º
Thuoäc ñoái töôïng: - Moà coâi º
- Khoâng moà coâi º
- Trong thôøi gian theo hoïc taïi tröôøng, anh (chò):…………………………………………………………………
khoâng bò xöû phaït haønh chính trôû leân vcaùc haønh vi: côø baïc, nghieän huùt, troäm caép, buoân
laäu.
- Hoïc sinh, sinh vieân sau khi nhaän tieàn vay, noäp tieàn hoïc phí cho tröôøng Cao
ñaúng Noâng nghieäp Nam Boä vaøo taøi khoaûn…………………………………………………………………………………………
Soá taøi khoaûn:…………………………………………………, taïi Ngaân haøng………………………………………………………………..
Tieàn Giang, ngaøy……..…….thaùng…..……… naêm 2009
HIEÄU TRÖÔÛNG
(Kyù teân, ñoùng daáu)
Giấy xác nhận - Trang 2
Giấy xác nhận - Người đăng: huynhthanhmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giấy xác nhận 9 10 506