Ktl-icon-tai-lieu

Giấy yêu cầu gửi chứng từ hàng xuất theo phương thức nhờ thu

Được đăng lên bởi Phuong TranHuu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY YÊU CẦU GỬI CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT
THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh quận Tân Bình – Thành phố
Hồ Chí Minh.
Tên đơn vị: Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu thủy sản (Seafood Products Import – Export Co
Ltd.)
Địa chỉ: Quận TÂn Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay chúng tôi gửi kèm theo đây bộ chứng từ nhờ thu gồm

Số
lượng

Drafs

Invoice

2

3

Bill of
lading
0

Packing
list
3

Cert. of
origin
3

Weight
list
3

Delivery
order
2

Đề nghị ngân hàng gửi nhờ thu qua ngân hàng: Monatisuka – Tokyo – Japan
Địa chỉ: No.O2 Chrome st, Tokyo, Nhật bản.
Người trả tiền: Công ty CP Marubeni
Địa chỉ: No.01, Chrome st, Tokyo, Nhật Bản
Theo phương thức nhờ thu:
☒ D/P at sight

Số Invoice:

☐ D/A … days from/after

Trị giá nhờ thu:

Phí trong nước do:

☐ Drawer

☒ Drawee

Phí ngoài nước do:

☐ Drawer

☒ Drawee

Đề nghị ngân hàng ghi có số tiền thu được (trừ phí rồi) vào tài khoản số: 16268726810004 tại
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Bình.
Đề nghị ngân hàng gửi chứng từ bằng: ☐ DHL/TNT
bảo đảm

☒ EMS

☐ Thư

Nhờ thu này được thực hiện theo quy tắc thống nhất về nhờ thu ấn bản số 522 của phòng thương
mại quốc tế( URC 522 của ICC).

...
GIẤY YÊU CẦU GỬI CHỨNG TỪ HÀNG XUẤT
THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh quận Tân Bình – Thành phố
Hồ Chí Minh.
Tên đơn vị: Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu thủy sản (Seafood Products Import – Export Co
Ltd.)
Địa chỉ: Quận TÂn Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay chúng tôi gửi kèm theo đây bộ chứng từ nhờ thu gồm
Drafs Invoice Bill of
lading
Packing
list
Cert. of
origin
Weight
list
Delivery
order
Số
lượng
2 3 0 3 3 3 2
Đề nghị ngân hàng gửi nhờ thu qua ngân hàng: Monatisuka – Tokyo – Japan
Địa chỉ: No.O2 Chrome st, Tokyo, Nhật bản.
Người trả tiền: Công ty CP Marubeni
Địa chỉ: No.01, Chrome st, Tokyo, Nhật Bản
Theo phương thức nhờ thu:
D/P at sight Số Invoice:
D/A … days from/after Trị giá nhờ thu:
Phí trong nước do: Drawer Drawee
Phí ngoài nước do: Drawer Drawee
Đề nghị ngân hàng ghi có số tiền thu được (trừ phí rồi) vào tài khoản số: 16268726810004 tại
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Bình.
Đề nghị ngân hàng gửi chứng từ bằng: DHL/TNT EMS Thư
bảo đảm
Nhờ thu này được thực hiện theo quy tắc thống nhất về nhờ thu ấn bản số 522 của phòng thương
mại quốc tế( URC 522 của ICC).
Giấy yêu cầu gửi chứng từ hàng xuất theo phương thức nhờ thu - Người đăng: Phuong TranHuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy yêu cầu gửi chứng từ hàng xuất theo phương thức nhờ thu 9 10 201