Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Tên người được bảo hiểm: ………………………………….Nam/Nữ.............................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................Nam/Nữ
Ngày sinh:............................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp..............................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................Ngày cấp:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................Nơi cấp:
Địa chỉ Email (*): ………………………………Điện thoại.............................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................Điện thoại:
Hợp đồng bảo hiểm số: ………………………Mã số thẻ B...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Tên người được bảo hiểm: ………………………………….Nam/Nữ.............................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................Nam/Nữ
Ngày sinh:............................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp..............................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................Ngày cấp:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................Nơi cấp:
Địa chỉ Email (*): ………………………………Điện thoại.............................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................Điện thoại:
Hợp đồng bảo hiểm số: ………………………Mã số thẻ BIC care: .....………………...
II. THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN BẢO HIỂM
1. tả sự kiện bảo hiểm (tai nạn, bệnh tật, thai sản......) thời gian, địa điểm, nguyên
nhân tai nạn, triệu chứng bệnh, chẩn đoán của bác sĩ, thời gian, địa điểm điều trị:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Tai nạn có liên quan đến công việc không? (Nếu có, đề nghị ghi rõ sự liên quan)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1/3
GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM - Trang 2
GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM 9 10 879