Ktl-icon-tai-lieu

Giấy yêu cầu

Được đăng lên bởi Phongtrannuce Phongtran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 3.06

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
GIẤY YÊU CẦU

Kính gửi : Trung tâm thí nghiệm Sông Đà tại Công trình Thủy Điện Đồng Nai 5
Để đảm bảo cho tiến độ thi công công trình : Thủy điện Đồng Nai 5.
Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 3.06 yêu cầu Trung tâm thí nghiệm Sông Đà lấy mẫu bê tông
cho khối đổ sau:
Bê tông M………….., R…………, B………….., Dmax………….., OK…………,
XM…………... Phụ gia……….
Đổ khối…………………………………………..Khối lượng……………m3. Thép………………kg
Hạng mục………………………………………………………………………………………….....
Thời gian………ngày……...tháng………năm2013
Đồng Nai 5, ngày……tháng……năm2013
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 3.06

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
GIẤY YÊU CẦU

Kính gửi : Trung tâm thí nghiệm Sông Đà tại Công trình Thủy Điện Đồng Nai 5
Để đảm bảo cho tiến độ thi công công trình : Thủy điện Đồng Nai 5.
Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 3.06 yêu cầu Trung tâm thí nghiệm Sông Đà lấy mẫu bê tông
cho khối đổ sau:
Bê tông M………….., R…………, B………….., Dmax………….., OK…………,
XM…………... Phụ gia……….
Đổ khối…………………………………………..Khối lượng……………m3. Thép………………kg
Hạng mục………………………………………………………………………………………….....
Thời gian………ngày……...tháng………năm2013
Đồng Nai 5, ngày……tháng……năm2013
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

...
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 3.06 Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
GIẤY YÊU CẦU
Kính gửi : Trung tâm thí nghiệm Sông Đà tại Công trình Thủy Điện Đồng Nai 5
Để đảm bảo cho tiến độ thi công công trình : Thủy điện Đồng Nai 5.
Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 3.06 yêu cầu Trung tâm thí nghiệm Sông Đà lấy mẫu bê tông
cho khối đổ sau:
Bê tông M………….., R…………, B………….., Dmax………….., OK…………,
XM…………... Phụ gia……….
Đổ khối…………………………………………..Khối lượng……………m
3
. Thép………………kg
Hạng mục………………………………………………………………………………………….....
Thời gian………ngày……...tháng………năm2013
Đồng Nai 5, ngày……tháng……năm2013
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 3.06 Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
GIẤY YÊU CẦU
Kính gửi : Trung tâm thí nghiệm Sông Đà tại Công trình Thủy Điện Đồng Nai 5
Để đảm bảo cho tiến độ thi công công trình : Thủy điện Đồng Nai 5.
Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà 3.06 yêu cầu Trung tâm thí nghiệm Sông Đà lấy mẫu bê tông
cho khối đổ sau:
Bê tông M………….., R…………, B………….., Dmax………….., OK…………,
XM…………... Phụ gia……….
Đổ khối…………………………………………..Khối lượng……………m
3
. Thép………………kg
Hạng mục………………………………………………………………………………………….....
Thời gian………ngày……...tháng………năm2013
Đồng Nai 5, ngày……tháng……năm2013
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
Giấy yêu cầu - Người đăng: Phongtrannuce Phongtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giấy yêu cầu 9 10 123