Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN IS0 9001 PHIÊN BẢN MỚI NĂM 2008

Được đăng lên bởi Hiếu Boss
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN IS0 9001
PHIÊN BẢN MỚI NĂM 2008
Ths. Nguyễn Tri Vũ
Hiện nay, hầu hết các chương trình giáo dục của Trường Cao đẳng Thương mại đều
có học phần về quản trị chất lượng, cả bậc trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng. Các học
phần này có dẫn chiếu và giới thiệu cho người học về Tiêu chuẩn ISO 9000 nhằm mục đích
trang bị kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng để vận dụng vào thực tiễn công tác
sau khi ra trường. Nay, với sự ra đời của bộ tiêu chuẩn mới ISO 9001:2008, Bản tin Khoa
học gửi đến bạn đọc, chủ yếu là HSSV những thông tin tóm tắt về tiêu chuẩn này để tham
khảo.
Sơ lược về Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế công bố năm 1987.
Đây là bộ tiêu chuẩn về hệ thống chất lượng; nó không phải là tiêu chuẩn hay qui định kỹ
thuật về sản phẩm. Sự ra đời của nó đã tạo ra một bước ngoặt trong hoạt động tiêu chuẩn và
chất lượng trên thế giới nhờ nội dung thiết thực và sự hưởng ứng rộng rãi, nhanh chóng của
nhiều nước, đặc biệt là các doanh nghiệp.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là phương tiện hiệu quả giúp các nhà sản xuất tự xây dựng và
áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ở cơ sở mình, đồng thời cũng là phương tiện mà bên
mua có thể căn cứ vào đó tiến hành kiểm tra người sản xuất, kiểm tra sự ổn định của sản xuất
và chất lượng sản phẩm trước khi ký hợp đồng. ISO 9000 đưa ra các chuẩn mực cho một hệ
thống chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất , kinh doanh và dịch
vụ. ISO 9000 hướng dẫn các tổ chức cũng như các doanh nghiệp xây dựng một mô hình quản
lý thích hợp và văn bản hoá các yếu tố của hệ thống chất lượng theo mô hình đã chọn.
Triết lý của ISO 9000 về quản lý chất lượng là ''nếu hệ thống sản xuất và quản lý tốt
thì sản phẩm và dịch vụ mà hệ thống đó sản xuất ra sẽ tốt''. Các doanh nghiệp và tổ chức hãy
“viết ra những gì cần làm; làm những gì đã viết; chứng minh là đã làm và soát xét, cải tiến”.
ISO 9000 có 8 nguyên tắc: 1) Hướng vào khách hàng; 2) Sự lãnh đạo; 3) Sự tham gia
của mọi người; 4) Cách tiếp cận theo quá trình; 5) Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản
lý; 6) Cải tiến liên tục; 7) Quyết định dựa trên sự kiện; 8) Quan hệ hợp tác cùng có lợi.
Tính đến nay, ISO 9000 đã trải qua 4 lần công bố, bổ sung và thay thế là vào các năm
1987, 1994, 2000 và gần đây nhất là ngày 14/11/2008. Trong đó, ISO 9001:2000 đã thay thế
cho bộ 3 tiêu chuẩn ISO 9001, 9002 và 9003 (năm 1994). ISO 9001:2000 có tiêu đề là Hệ
thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu, không gọi là...
GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN IS0 9001
PHIÊN BẢN MỚI NĂM 2008
Ths. Nguyễn Tri Vũ
Hiện nay, hầu hết các chương trình giáo dục của Trường Cao đẳng Thương mại đều
học phần về quản trị chất lượng, cả bậc trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng. Các học
phần này dẫn chiếu giới thiệu cho người học về Tiêu chuẩn ISO 9000 nhằm mục đích
trang bị kiến thức bản về hệ thống quản chất lượng để vận dụng vào thực tiễn công tác
sau khi ra trường. Nay, với sự ra đời của bộ tiêu chuẩn mới ISO 9001:2008, Bản tin Khoa
học gửi đến bạn đọc, chủ yếu HSSV những thông tin tóm tắt về tiêu chuẩn này để tham
khảo.
Sơ lược về Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế công bố m 1987.
Đây bộ tiêu chuẩn về hệ thống chất lượng; không phải tiêu chuẩn hay qui định kỹ
thuật về sản phẩm. Sự ra đời của nó đã tạo ra một bước ngoặt trong hoạt động tiêu chuẩn
chất lượng trên thế giới nhờ nội dung thiết thực s hưởng ứng rộng rãi, nhanh chóng của
nhiều nước, đặc biệt là các doanh nghiệp.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là phương tiện hiệu quả giúp các nhà sản xuất tự xây dựng và
áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng sở mình, đồng thời cũng phương tiện bên
mua có thể căn cứ vào đó tiến hành kiểm tra người sản xuất, kiểm tra sự ổn định của sản xuất
chất lượng sản phẩm trước khi hợp đồng. ISO 9000 đưa ra c chuẩn mực cho một hệ
thống chất lượng thể áp dụng rộngi trong các lĩnh vực sản xuất , kinh doanh dịch
vụ. ISO 9000 hướng dẫn các tổ chức cũng như các doanh nghiệp xây dựng một mô hình quản
lý thích hợp và văn bản hoá các yếu tố của hệ thống chất lượng theo mô hình đã chọn.
Triết của ISO 9000 về quản chất lượng ''nếu hệ thống sản xuất quản tốt
thì sản phẩm dịch vụ hệ thống đó sản xuất ra sẽ tốt''. Các doanh nghiệp tổ chức hãy
“viết ra những gì cần làm; làm những gì đã viết; chứng minh là đã làm và soát xét, cải tiến”.
ISO 9000 8 nguyên tắc: 1) Hướng vào khách hàng; 2) Sự lãnh đạo; 3) Sự tham gia
của mọi người; 4) Cách tiếp cận theo quá trình; 5) Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản
lý; 6) Cải tiến liên tục; 7) Quyết định dựa trên sự kiện; 8) Quan hệ hợp tác cùng có lợi.
Tính đến nay, ISO 9000 đã trải qua 4 lần công bố, bổ sung thay thế vào các năm
1987, 1994, 2000 gần đây nhất ngày 14/11/2008. Trong đó, ISO 9001:2000 đã thay thế
cho bộ 3 tiêu chuẩn ISO 9001, 9002 9003 (năm 1994). ISO 9001:2000 tiêu đề H
thống quản chất lượng - Các yêu cầu, không gọi Hệ thống đảm bảo chất lượng nlần
ban hành thứ nhất thứ hai. Tiêu chuẩn ISO 9004:2000 cũng đồng thời được ban hành trên
sở soát xét lại tiêu chuẩn ISO 9004:1994. ISO 9004:2000 được sử dụng cùng với ISO
9001:2000 như 1 cặp thống nhất các tiêu chuẩn về hệ thống quản chất lượng. ISO
9004:2000 đưa ra các chỉ dẫn về đối tượng áp dụng hệ thống quản chất lượng một phạm
vi rộng hơn.
Phiên bản
năm 1994
Phiên bản
năm 2000
Phiên bản
năm 2008
Tên tiêu chuẩn
ISO 9000:1994 ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2005 HTQLCL – Cơ sở & từ
vựng
ISO 9001: 1004 ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008
GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN IS0 9001 PHIÊN BẢN MỚI NĂM 2008 - Trang 2
GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN IS0 9001 PHIÊN BẢN MỚI NĂM 2008 - Người đăng: Hiếu Boss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN IS0 9001 PHIÊN BẢN MỚI NĂM 2008 9 10 229