Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý viết báo cáo kiểm định

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gợi ý nguồn minh chứng, hướng dẫn viết báo cáo chỉ số và hướng dẫn thu thập, xử lý mã hóa minh chứng
(đối với trường Cao đẳng nghề)
I. Gợi ý nguồn minh chứng và hướng dẫn viết báo cáo chỉ số:
Tiêu chí, tiêu chuẩn
Tiêu chí 1
Tiêu chuẩn 1.1

Chỉ số
a
b

Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm định theo chỉ số
- Có hay chưa có QĐ thành lập trường? Nếu có, nêu số, ngày tháng năm ban hành và cơ quan ban hành?
- Có hay chưa có văn bản xác định mục tiêu của trường? Nếu có, nêu số, ngày tháng năm ban hành và cơ quan ban hành ?
- Về quy trình:
+ Đối với trường công lập, Điều lệ có do Hội đồng trường quyết nghị và trình cơ quan chủ quản phê duyệt không?
+ Đối với trường tư thục, Điều lệ có do Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường quyết nghị và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
phê duyệt không (theo quy định điểm 5.1 Quyết định 51/2008/QĐ-LĐTBXH?..............................
- Về nội dung, Điều lệ có đầy đủ 9 nội dung theo quy định tại điểm 5.2 Quyết định 51/2008/QĐ-LĐTBXH không?
- Về hồ sơ đề nghị phê duyệt, có đầy đủ thủ tục theo quy định tại điểm 5.3 Quyết định 51/2008/QĐ-LĐTBXH không?
- Số văn bản, ngày tháng năm và Cơ quan phê duyệt Điều lệ của Trường?

c

- Có tổng số bao nhiêu hình thức công bố công khai về mục tiêu, nhiệm vụ của trường? Liệt kê các hình thức?
- Việc công khai có tiến hành liên tục, hay định kỳ quý, năm?

a

- Trong chiến lược phát triển KT-XH của địa phương, bao nhiêu ngành nghề nào được định hướng phát triển, là những ngành nghề
nào, cơ cấu trình độ và quy mô lao động qua đào tạo như thế nào?
- Hiện nay, danh mục nghề đào tạo, cơ cấu trình độ, quy mô đào tạo của trường như thế nào? Trong quy hoạch, kế hoạch định hướng
phát triển của nhà trường, sẽ phát triển ngành nghề nào, cơ cấu đào tạo và quy mô đào tạo ra sao?
- Thông qua các minh chứng (chiến lược, kế hoạch và báo cáo phát triển kinh tế, xã hội trong các năm gần đây, số lượng và lĩnh vực
hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương, các hợp đồng đào tạo, đơn đặt hàng của doanh nghiệp, báo cáo về nhu cầu nhân lực của thị
trường lao động...), nghề đào tạo nào đang là nhu cầu thị trường lao động, số lượng?
- Nghề đào tạo của Trường phù hợp với nhu cầu như thế nào?
- Phù hợp ở điểm nào

Tiêu chuẩn 1.2

b

c
Tiêu chuẩn 1.3
a
b
c
Tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 2.1

- Nêu Số, ngày tháng, cơ quan ban hành văn bản (nếu có)
- Gần đây nhất, nội dung điều chỉnh thể hiện ở những điểm nào?
- Tần suất điều chỉnh (6 tháng, một năm)
- Thực hiện và có báo cáo kết quả không?

a

- Liệt kê Danh mục các văn bản n...
Gợi ý nguồn minh chứng, hướng dẫn viết báo cáo chỉ số và hướng dẫn thu thập, xử lý mã hóa minh chứng
(đối với trường Cao đẳng nghề)
I. Gợi ý nguồn minh chứng và hướng dẫn viết báo cáo chỉ số:
Tiêu chí, tiêu chuẩn Chỉ số Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm định theo chỉ số
Tiêu chí 1
Tiêu chuẩn 1.1
a - Có hay chưa có QĐ thành lập trường? Nếu có, nêu số, ngày tháng năm ban hành và cơ quan ban hành?
- Có hay chưa có văn bản xác định mục tiêu của trường? Nếu có, nêu số, ngày tháng năm ban hành và cơ quan ban hành ?
b - V quy trình:
+ Đi vi trường công lp, Điều lcó do Hi đồng tng quyết nghị và trình quan chqun phê duyệt không?
+ Đi vi trường tư thc, Điều l có do Hội đồng qun tr hoc cá nhân s hu trưng quyết ngh và tnh Tng cc trưng Tng cục Dạy ngh
phê duyt không (theo quy định đim 5.1 Quyết đnh 51/2008/QĐ-LĐTBXH?..............................
- V ni dung, Điu l có đầy đ9 ni dung theo quy định ti đim 5.2 Quyết định 51/2008/QĐ-LĐTBXH không?
- V h sơ đ ngh phê duyệt, có đy đth tục theo quy định tại điểm 5.3 Quyết đnh 51/2008/QĐ-LĐTBXH kng?
- S văn bn, ngày tng m và Cơ quan phê duyt Điu lca Tng?
c - Có tổng s bao nhiêu hình thức công bcông khai vmc tiêu, nhim v của trường? Liệt kê các hình thc?
- Vic công khai có tiến hành liên tc, hay định k quý, năm?
Tiêu chuẩn 1.2
a - Trong chiến lược phát triển KT-XH của địa phương, bao nhiêu ngành nghề nào được định hướng phát triển, là những ngành nghề
nào, cơ cấu trình độ và quy mô lao động qua đào tạo như thế nào?
- Hiện nay, danh mục nghề đào tạo, cơ cấu trình độ, quy mô đào tạo của trường như thế nào? Trong quy hoạch, kế hoạch định hướng
phát triển của nhà trường, sẽ phát triển ngành nghề nào, cơ cấu đào tạo và quy mô đào tạo ra sao?
b - Thông qua các minh chứng (chiến lược, kế hoạch và báo cáo phát triển kinh tế, xã hội trong các năm gần đây, số lượng và lĩnh vực
hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương, các hợp đồng đào tạo, đơn đặt hàng của doanh nghiệp, báo cáo về nhu cầu nhân lực của thị
trường lao động...), nghề đào tạo nào đang là nhu cầu thị trường lao động, số lượng?
- Nghề đào tạo của Trường phù hợp với nhu cầu như thế nào?
c - Phù hợp ở điểm nào
Tiêu chuẩn 1.3
a - Nêu Số, ngày tháng, cơ quan ban hành văn bản (nếu có)
b - Gần đây nhất, nội dung điều chỉnh thể hiện ở những điểm nào?
c - Tần suất điều chỉnh (6 tháng, một năm)
- Thực hiện và có báo cáo kết quả không?
Tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 2.1
Gợi ý viết báo cáo kiểm định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gợi ý viết báo cáo kiểm định - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Gợi ý viết báo cáo kiểm định 9 10 837