Ktl-icon-tai-lieu

Góp ý cho đề án việc làm

Được đăng lên bởi thuthuysbinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT Bắc Bình
Đơn vị:Trường TH Sông Bình
Phụ lục số 1A
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ)
Họ và tên: PHẠM TẤN CÔNG
Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1965
Mã ngạch đang giữ:

Giới tính: Nam

15A204

Hệ số lương: 3.96

Thâm niên công tác: 20 năm
Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng sư phạm tiểu học
Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cử nhân, kỹ sư □x

Thạc sỹ □

Tiến sỹ □

I. CÔNG VIỆC:
STT

Nhiệm vụ

1

2

Ước tính % thời Đầu ra (sản Số lượng đầu
gian thực hiện phẩm) của mỗi
ra (sản
nhiệm vụ (nếu có nhiệm vụ
phẩm) trung
thể)
bình/năm
3

4

5

Xây dựng tổ chức thực hiện qui
hoạch phát triển nhà trường

2%

Kế hoạch

38 giờ

Tổ chức các hoạt động, các phong
trào hoạt động ngoại khóa

12%

Kế hoạch

228 giờ

Tổ chức tuyển sinh, huy động trẻ
40%
đúng độ tuổi trong địa bàn tuyển
sinh ra lớp,có biện pháp hạn chế học
sinh bỏ học

Kế hoạch

768 giờ

Quản lý bảo vệ tài sản nhà trường

4%

Kế hoạch

76 giờ

Tham mưu cho hiệu trưởng lập kế
hoạch phát triển năm học

1%

Báo cáo

19 giờ

Thực hiện thông tin báo cáo theo
qui định

20%

Cả năm

384 giờ

Tham gia đầy đủ các hoạt động của 21%
nhà trường tổ chức

Cả năm

407 giờ

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm
quản lý, địa bàn công tác...):
.Trang thiết bị ,phần mềm quản lý và địa bàn công tác đủ điều kiện để thực hiện công việc

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN
Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm
đang đảm nhận.
Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này?
-Có phẩm chất đạo đức, có trình độ và năng lực . Nhiệt tình, rèn luyện mới thực hiện tốt
nhiệm vụ đang đảm nhận
Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này?
Cần 2 năm làm việc có thể đảm bảo công việc cho vị trí này
Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?
.Bằng cao đẳng sư phạm, chứng chỉ quản lí giáo dục.
Những năng lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn
thành tốt công việc này:
□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo
x Xử lý tình huống
x Khả năng phân tích
x Kỹ năng giao tiếp
x Kỹ năng phối hợp
□ Sử dụng ngoại ngữ
□ Kỹ năng soạn thảo văn bản

x Kỹ năng tin học, máy tính
□ Khác (đề nghị ghi rõ)....................

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người kê khai

Phạm Tấn Công

...
Đơn vị cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT Bắc Bình
Đơn vị:Trường TH Sông Bình
Phụ lục số 1A
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ)
Họ và tên: PHẠM TẤN CÔNG
Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1965 Giới tính: Nam
Mã ngạch đang giữ: 15A204 Hệ số lương: 3.96
Thâm niên công tác: 20 năm
Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng sư phạm tiểu học
Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cử nhân, kỹ sư □x Thạc sỹ □ Tiến sỹ □
I. CÔNG VIỆC:
STT Nhiệm vụ Ước tính % thời
gian thực hiện
nhiệm vụ (nếu có
thể)
Đầu ra (sản
phẩm) của mỗi
nhiệm vụ
Số lượng đầu
ra (sản
phẩm) trung
bình/năm
1 2 3 4 5
Xây dựng tổ chức thực hiện qui
hoạch phát triển nhà trường
2% Kế hoạch 38 giờ
Tổ chức các hoạt động, các phong
trào hoạt động ngoại khóa
12% Kế hoạch 228 giờ
Tổ chức tuyển sinh, huy động trẻ
đúng độ tuổi trong địa bàn tuyển
sinh ra lớp,có biện pháp hạn chế học
sinh bỏ học
40% Kế hoạch 768 giờ
Quản lý bảo vệ tài sản nhà trường 4% Kế hoạch 76 giờ
Tham mưu cho hiệu trưởng lập kế
hoạch phát triển năm học
1% Báo cáo 19 giờ
Góp ý cho đề án việc làm - Trang 2
Góp ý cho đề án việc làm - Người đăng: thuthuysbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Góp ý cho đề án việc làm 9 10 984