Ktl-icon-tai-lieu

hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi keodang-1101
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU BÀ RỊA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Công tác văn thư, lưu trữ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-HĐTV ngày tháng năm 2014
của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định các hoạt động về văn thư, lưu trữ trong quá trình
quản lý, chỉ đạo của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa để thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ của mình.
2. Quy chế này được áp dụng đối với Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa
(sau đây gọi tắt là cơ quan) và các đơn vị trực thuộc Công ty (sau đây gọi tắt là đơn
vị).
3. Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo văn bản, ban hành
văn bản; quản lý văn bản và các tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động
của cơ quan, đơn vị; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, đơn vị; quản
lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.
4. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, chỉnh lý, xác định
giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt
động của cơ quan đơn vị.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Văn bản đến: là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản được
chuyển qua mạng) và đơn, thư gửi đến cơ quan, đơn vị.
2. Văn bản đi: là tất cả các loại văn bản hành chính (kể cả bản sao văn bản,
văn bản nội bộ) do cơ quan, đơn vị phát hành.
3. Bản thảo văn bản: là bản được viết tay hoặc đánh máy, hình thành trong
quá trình soạn thảo văn bản.
4. Bản gốc văn bản: là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được
cơ quan, đơn vị ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.
5. Bản chính văn bản: là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và
được cơ quan, đơn vị ban hành.

6. Bản sao y bản chính: là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản
và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện
từ bản chính.
7. Bản trích sao: là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình
bày theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính.
8. Bản sao lục: là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được
thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định.
9. Hồ sơ: là một tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một
vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành
trong quá trình theo dõi, gi...
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU BÀ RỊA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
Công tác văn thư, lưu trữ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTV ngày tháng năm 2014
của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định các hoạt động về văn thư, lưu trữ trong quá trình
quản lý, chỉ đạo của Công ty TNHH MTV Cao su Rịa để thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ của mình.
2. Quy chế này được áp dụng đối với Công ty TNHH MTV Cao su Rịa
(sau đây gọi tắt là cơ quan) và các đơn vị trực thuộc Công ty (sau đây gọi tắt là đơn
vị).
3. Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo văn bản, ban hành
văn bản; quản văn bản các tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động
của cơ quan, đơn vị; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, đơn vị; quản
lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.
4. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, chỉnh lý, xác định
giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt
động của cơ quan đơn vị.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Văn bản đến: là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản hành chính văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản được
chuyển qua mạng) và đơn, thư gửi đến cơ quan, đơn vị.
2. Văn bản đi: là tất cả các loại văn bản hành chính (kể cả bản sao văn bản,
văn bản nội bộ) do cơ quan, đơn vị phát hành.
3. Bản thảo văn bản: bản được viết tay hoặc đánh máy, hình thành trong
quá trình soạn thảo văn bản.
4. Bản gốc văn bản: bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được
cơ quan, đơn vị ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.
5. Bản chính văn bản: bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản
được cơ quan, đơn vị ban hành.
hành chính văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hành chính văn phòng - Người đăng: keodang-1101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
hành chính văn phòng 9 10 353