Ktl-icon-tai-lieu

HC-19 Quy trình xử lý thông tin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY ABCD

QUI TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
Mã tài liệu: HC-19

Hà Nội, 15/02/2008

QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

Mã tài liệu: HC-19
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 / 5

QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN

Mã tài liệu: HC-19
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-

Đảm bảo thông tin được truyền đi chính xác, không bị sai lệch.

-

Hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận phương pháp truyền và xử lý thông tin.

III/ PHẠM VI:
Quy trình này áp dụng cho việc báo cáo, xử lý thông tin/công việc hàng ngày của Công ty, cụ
thể gồm các loại thông tin như sau:
-

Thông tin từ bên ngoài vào công ty và thông tin từ công ty ra ngoài.

-

Thông tin truyền đạt giữa các bộ phận nhằm giải quyết công việc theo chức năng.

-

Thông tin từ BGĐ chỉ đạo cho các bộ phận.

II/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1 . Nguyên tắc truyền đạt và xử lý thông tin.
-

Thông tin có thể truyền đạt qua các loại hình như: điện thoại, fax, email, trực tiếp…

-

Đối với công việc quan trọng thì người gửi thông tin phải đảm bảo rằng người nhận đã thực sự
nhận được thông tin và phải gọi điện hay gặp trực tiếp hỏi xem họ đã nhận được hay chưa? Các
loại thông tin khi gửi thường phải xác nhận lại bằng điện thoại là: gửi thư, gửi mail.

-

Việc giao nhận giấy tờ phải có bằng chứng giao nhận thông qua mẫu sổ công văn…

-

Sau khi nhận được thông tin phải tiến hành xử lý thông tin ngay trong vòng 30 phút, trường hợp
vì lý do khẩn cấp thì phải chuyển ngay trong ngày, không chuyển qua ngày hôm sau.

-

Khi nhận được thông tin, bộ phận nhận bắt buộc phải có phản hồi thông tin ngay cho bộ phận
chuyển giao. Nếu không làm được theo thời hạn thì phải có phản hồi để bộ phận/cá nhân giao
thông tin sắp xếp.

2 Phương pháp xử lý với các loại thông tin:
2.1 Thông tin từ bên ngoài công ty.
-

Với thông tin là các công văn, thư từ từ bên ngoài, nhân viên văn thư vào sổ công văn đến theo
mẫu, sau đó xác định xem thông tin cần chuyển đến bộ phận nào, chuyển đến bộ phận thì phải
yêu cầu người nhận ký vào sổ công văn đến.

______________________...
CÔNG TY ABCD
QUI TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
Mã tài liệu: HC-19
Hà Nội, 15/02/2008
HC-19 Quy trình xử lý thông tin - Trang 2
HC-19 Quy trình xử lý thông tin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HC-19 Quy trình xử lý thông tin 9 10 444