Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THUẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANGPHÁT TRIỂN

Được đăng lên bởi Đỗ Thuỷ
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Nieân khoùa 2007-2008

Tài chính Công
Bài đọc

Tài chính Nhà nước ở các nước đang phaùt
trieån - Ch. 4: Heä thoáng thueá: Phaàn thaûo luaän
toång quaùt

Tài chính Nhà nước ở các nước đang phát triển
Chương 4: Hệ thống thuế: Phần thảo luận tổng quát
Thuế là một khoản đóng góp có tính chất bắt buộc cho chính phủ, được thực hiện mà
không đề cập đến lợi ích cụ thể nào đối với người đóng thuế. Những đặc điểm này phân
biệt thuế với giá cả, giá là một khoản thanh toán tự nguyện cho một hàng hóa hay một dịch
vụ. Sự phân biệt này có tầm quan trọng về kinh tế lẫn chính trị. Việc không có lợi ích trực
tiếp cảm nhận được làm cho thuế bị coi là nặng nề khó chịu, trong khi giá cả không bị xem
như vậy. Thậm chí những người nhận thức rằng nhà nước cung cấp các lợi ích cho cộng
đồng và chấp thuận các chính sách của nhà nước cũng có cái nhìn về thuế như thế. Nhìn
chung, số tiền thuế mà một người nào đó nộp sẽ không ảnh hưởng đến các lợi ích mà người
ấy nhận được một cách riêng lẻ, và nó sẽ quá nhỏ để có tác động đáng kể đến lợi ích tổng
cộng. Như thế, một cá nhân có thể ủng hộ, một cách hợp lý và ích kỷ, việc giảm thuế cho
mình, dù vẫn mong muốn các dịch vụ của chính phủ được duy trì và mở rộng .
Chương này thảo luận về những mục đích của việc đánh thuế, những nguyên tắc về thiết
kế thuế, chuyển dịch thuế và ai thực sự gánh chịu thuế, khả năng đánh thuế và nỗ lực
thuế, mối quan hệ giữa cơ cấu thuế và giai đoạn phát triển, độ co giãn của thuế, và các
giới hạn đối với việc đánh thuế. Tiếp theo chương này là ba chương bàn về những hình
thức đánh thuế chính.
Các mục đích của thuế
Mục đích chủ yếu của việc đánh thuế là chuyển quyền kiểm soát các nguồn lực kinh tế từ
những đối tượng nộp thuế sang nhà nước để nhà nước sử dụng hay chuyển giao cho
những người khác. Việc đánh thuế không chỉ hạn chế tổng chi tiêu của các hộ gia đình và
doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự phân bổ các nguồn lực kinh tế, ghi nhận các chi
phí xã hội không được thể hiện trong giá thị trường, và ảnh hưởng đến sự phân phối thu
nhập và của cải.
Thuế thường được đóng bằng tiền và thể hiện việc chịu từ bỏ sức mua một cách bắt buộc.
Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, thuế được thu bằng hiện vật, như thuế nông
nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc ngay sau Thế chiến thứ hai và thuế đánh trên các công ty
dầu mỏ ở một số quốc gia sản xuất dầu mỏ. Các chính phủ cũng đưa ra những đòi hỏi phi
tiền tệ giống với thuế khi họ yêu cầu người ta thực hiện các dịch vụ hay giao các hàng
...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright
Nieân khoùa 2007-2008
Tài chính Công
Bài đọc
Tài chính Nhà nước c nước đang phaùt
trieån - Ch. 4: Heä thoáng thueá: Phaàn thaûo luaän
toång quaùt
Richard Goode
1
Người dch: Xinh Xinh
Hiu đính: Bùi Văn/Phan Hin Minh
Tài chính Nhà nước các nước đang phát trin
Chương 4: H thng thuế: Phn tho lun tng quát
Thuế là mt khon đóng góp có tính cht bt buc cho chính ph, được thc hin mà
không đề cp đến li ích c th nào đối vi người đóng thuế. Nhng đặc đim này phân
bit thuế vi giá c, giá là mt khon thanh toán t nguyn cho mt hàng hóa hay mt dch
v. S phân bit này có tm quan trng v kinh tế ln chính tr. Vic không có li ích trc
tiếp cm nhn được làm cho thuế b coi là nng n khó chu, trong khi giá c không b xem
như vy. Thm chí nhng người nhn thc rng nhà nước cung cp các li ích cho cng
đồng và chp thun các chính sách ca nhà nước cũng có cái nhìn v thuế như thế. Nhìn
chung, s tin thuế mà mt người nào đó np s không nh hưởng đến các li ích mà người
y nhn đưc mt cách riêng l, và nó s quá nh để có tác động đáng k đến li ích tng
cng. Như thế, mt cá nhân có th ng h, mt cách hp lý và ích k, vic gim thuế cho
mình, dù vn mong mun các dch v ca chính ph được duy trì m rng .
Chương này tho lun v nhng mc đích ca vic đánh thuế, nhng nguyên tc v thiết
kế thuế, chuyn dch thuế và ai thc s gánh chu thuế, kh năng đánh thuế và n lc
thuế, mi quan h gia cơ cu thuế và giai đon phát trin, độ co giãn ca thuế, và các
gii hn đối vi vic đánh thuế. Tiếp theo chương này là ba chương bàn v nhng hình
thc đánh thuế chính.
Các mc đích ca thuế
Mc đích ch yếu ca vic đánh thuế là chuyn quyn kim soát các ngun lc kinh tế t
nhng đối tượng np thuế sang nhà nước để nhà nước s dng hay chuyn giao cho
nhng người khác. Vic đánh thuế không ch hn chế tng chi tiêu ca các h gia đình và
doanh nghip mà còn nh hưởng đến s phân b các ngun lc kinh tế, ghi nhn các chi
phí xã hi không được th hin trong giá th trường, và nh hưởng đến s phân phi thu
nhp và ca ci.
Thuế thường được đóng bng tin và th hin vic chu t b sc mua mt cách bt buc.
Tuy nhiên, có nhng trường hp ngoi l, thuế được thu bng hin vt, như thuế nông
nghip Nht Bn và Hàn Quc ngay sau Thế chiến th hai và thuế đánh trên các công ty
du m mt s quc gia sn xut du m. Các chính ph cũng đưa ra nhng đòi hi phi
tin t ging vi thuế khi h yêu cu người ta thc hin các dch v hay giao các hàng
hóa mà không đền bù đầy đủ. Thí d như làm nghĩa v quân s bt buc, thu mua nông
sn vi giá thp hơn giá th trường do mt ban tiếp th ca nhà nước định giá, và vic bt
buc np ngoi hi cho ngân hàng trung ương vi t giá hi đoái bt li.
Các chc năng ca vic đánh thuế được thy rõ nht đối vi thuế trc thu, thuế này đánh
lên thu nhp hoc tài sn vi k vng rng nhng người b thu thuế s là nhng người tht
s mt sc mua. Các thuế gián thu bao gm thuế tiêu th đặc bit (excises), thuế thương
mi, thuế bán hàng, được thu t các nhà sn xut hay người bán vi k vng rng chúng
s được chuyn sang người tiêu dùng. Nhng thuế này chuyn sc mua khi tay nhng
người tiêu dùng cui cùng bng cách to ra mt khong chênh lch gia tng s tin chi
tr cho nhà sn xut và nhà phân phi và giá bán. Trong thc tin, nhng k vng v vic
ai s thc s chi tr không phi lúc nào cũng được biến thành hin thc, và s khác bit
HỆ THỐNG THUẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANGPHÁT TRIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THUẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANGPHÁT TRIỂN - Người đăng: Đỗ Thuỷ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
HỆ THỐNG THUẾ Ở CÁC NƯỚC ĐANGPHÁT TRIỂN 9 10 860