Ktl-icon-tai-lieu

hệ tọa độ quốc gia

Được đăng lên bởi Nguyen Thuy Linh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2780 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam và những lưu ý khi sử dụng trong thiết kế và
thi công xây dựng công trình
1. Đặt vấn đề
Hệ toạ độ (HTĐ) là một công cụ đồ họa rất quen thuộc đối với các cán bộ làm công tác thiết
kế và thi công xây dựng công trình. Từ trước đến nay trong xây dựng chúng ta thường sử
dụng hai HTĐ chính đó là HTĐ độc lập và HTĐ quốc gia. Do còn thiếu thông tin và chưa
thực sự nắm vững những đặc điểm của HTĐ quốc gia nên việc sử dụng nó trong quá trình
thiết kế và thi công xây dựng công trình đã gây ra rất nhiều trục trặc ảnh hưởng trực tiếp đến
tiến độ và chất lượng của công trình. Trong bài này chúng tôi nhấn mạnh đến một tính chất rất
quan trọng của HTTD quốc gia và giả pháp để ngăn ngừa những trục trặc trong quá trình thi
công xây dựng công trình do HTĐ này có khả năng gây ra.
2. Các hệ tọa độ dùng trong xây dựng
2.1. Hệ tọa độ độc lập
Muốn xác lập HTĐ độc lập trước hết cần chọn một mặt phẳng nằm ngang tại khu vực xây
dựng công trình trên đó dựng 2 đường thẳng vuông góc với nhau gọi là 2 trục của hệ tọa độ
một trục được ký hiệu là X (trục nằm ngang) còn trục kia là Y. Với HTĐ như trên một điểm
bất kỳ trên mặt phẳng sẽ được xác định bởi một cặp số thực x và y gọi là tọa độ phẳng của
điểm đó. Như vậy HTĐ độc lập là một HTĐ phẳng hoàn toàn trong đó không có khái niệm độ
cao vì vậy độ cao của các điểm trên mặt bằng sẽ được xác định như một yêu tố riêng.
HTĐ độc lập rất đơn giản, chính xác và tiện dụng. Tuy nhiên do mặt đất là mặt cong nên
HTĐ này chỉ có thể áp dụng được cho các công trình có quy mô không quá 5km 2 bởi vì chỉ
trong khuôn khổ này thì có thể coi mặt đất là mặt phẳng.
2.2. Hệ tọa độ quốc gia
Trước năm 2000 HTĐ quốc gia Việt Nam là hệ HN-72. Đây là HTĐ được xác lập trên
Elipxoid Kraxovski 1940, phép chiếu Gauss - Kriugher và hệ độ cao Hòn Dấu. Sau năm 2000
chúng ta sử dụng HTĐ quốc gia mới có tên là VN-2000. Đây là HTĐ được xác lập trdên
Elipxoid WGS-84, phép chiếu UTM (Universal Transverse Mercator) và hệ độ cao Hòn Dấu.
Như vậy đối với mỗi một HTĐ quốc gia chúng ta thấy có 3 yếu tố cơ bản đó là Elipxoid trái
đất, phép chiếu và hệ độ cao. Trong cả 2 HTĐ quốc gia HN-72 và VN-2000 độ cao được lấy
theo hệ độ cao Hòn Dấu, vì vậy trong khuôn khổ bài này chúng tôi không đề cấp tới. Ở đây
chúng tôi chỉ nói về pháp chiếu được sử dụng.
Tuy trong hai HTĐ HN-72 và VN-2000 sử dụng hai phép chiếu có tên khác nhau là phép
chiếu Gauss-Kriugher và UTM nhưng về bản chất hai phép chiếu này là hoàn toàn giống nhau
(chúng chỉ khác nhau một chút ít về chi t...
Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam và những lưu ý khi sử dụng trong thiết kế và
thi công xây dựng công trình
1. Đặt vấn đề
Hệ toạ độ (HTĐ) một công cụ đồ họa rất quen thuộc đối với các cán bộ làm công tác thiết
kế thi công xây dựng công trình. Từ trước đến nay trong xây dựng chúng ta thường sử
dụng hai HTĐ chính đó HTĐ độc lập và HTĐ quốc gia. Do còn thiếu thông tin chưa
thực sự nắm vững những đặc điểm của HTĐ quốc gia nên việc sử dụng trong quá trình
thiết kế thi công xây dựng công trình đã gây ra rất nhiều trục trặc ảnh hưởng trực tiếp đến
tiến độ và chất lượng của công trình. Trong bài này chúng tôi nhấn mạnh đến một tính chất rất
quan trọng của HTTD quốc gia gi pháp đ ngăn ngừa những trục trặc trong quá trình thi
công xây dựng công trình do HTĐ này có khả năng gây ra.
2. Các hệ tọa độ dùng trong xây dựng
2.1. Hệ tọa độ độc lập
Muốn xác lập HTĐ độc lập trước hết cần chọn một mặt phẳng nằm ngang tại khu vực xây
dựng công trình trên đó dựng 2 đường thẳng vuông góc với nhau gọi 2 trục của hệ tọa đ
một trục được hiệu X (trục nằm ngang) còn trục kia Y. Với H như trên một điểm
bất kỳ trên mặt phẳng sẽ được xác định bởi một cặp số thực x y gọi là tọa độ phẳng của
điểm đó. Như vậy HTĐ độc lập là một HTĐ phẳng hoàn toàn trong đó không có khái niệm độ
cao vì vậy độ cao của các điểm trên mặt bằng sẽ được xác định như một yêu tố riêng.
HTĐ độc lập rất đơn giản, chính xác tin dụng. Tuy nhiên do mặt đất mặt cong nên
HTĐ này chỉ thể áp dụng được cho các công trình quy không q 5km
2
bởi chỉ
trong khuôn khổ này thì có thể coi mặt đất là mặt phẳng.
2.2. Hệ tọa độ quốc gia
Trước năm 2000 HTĐ quốc gia Việt Nam hệ HN-72. Đây HTĐ được xác lập trên
Elipxoid Kraxovski 1940, phép chiếu Gauss - Kriugher và hệ đcao Hòn Dấu. Sau năm 2000
chúng ta sử dụng HTĐ quốc gia mới tên VN-2000. Đây HTĐ được xác lập trdên
Elipxoid WGS-84, phép chiếu UTM (Universal Transverse Mercator) và hệ đ cao Hòn Dấu.
Như vậy đối với mỗi một HTĐ quốc gia chúng ta thấy 3 yếu tố bản đóElipxoid trái
đất, phép chiếu hệ độ cao. Trong c2 HTĐ quốc gia HN-72 VN-2000 độ cao được lấy
theo hệ độ cao Hòn Dấu, vậy trong khuôn khổ bàiy chúng tôi không đề cấp tới. đây
chúng tôi chỉ nói về pháp chiếu được sử dụng.
Tuy trong hai HTĐ HN-72 và VN-2000 sử dụng hai phép chiếu tên khác nhau phép
chiếu Gauss-Kriugher và UTM nhưng về bản chất hai phép chiếu này là hoàn toàn giống nhau
(chúng chỉ khác nhau một chút ít về chi tiết chúng ta sẽ xét sau). Thực chất đây là phép chiếu
hình trụ ngang đồng góc. bản chất của như sau: Giả sử chúng ta một tờ giấy đủ lớn để
cuộn lại thành một hình trụ đường nh bằng đường kính của trái đất rồi lồng vào trái
đất theo phương nằm ngang. như vậy trái đất chỉ tiếp xúc với tờ giấy the một đường tròn duy
nhất đi qua hai cực của nó (đường kính tuyến, trong trường hợp này, gọi kinh tuyến trục).
Nếu thực hienẹ phép chiếu từ tâm quả đất sau đó trải tờ giấy đã cuộn ra thì chúng ta sẽ
được hai đường thẳng vuông góc với nhau đó chính là các trục toạ độ của HTĐ quốc gia trong
đó trục ngang được ký hiệu trục Y còn trục đứng là trục Y. Để tránh các giá trị âm của tọa
độ y người ta tịnh tiến trục X sang phía Tây 500km. Toàn bộ cách làm trên đây chính là cách
xác lập H quốc gia HN-72 chúng ta đã sử dụng từ m 2000 trở về trước. Với cách
chiếu như trên thì một đoạn thẳng AB nào đó trên mặt đất sẽ được thể hiện trên bản vẽ trong
hệ tọa độ HN-72 bằng đoạn thẳng A’B’ của đối tượng trên bản vẽ lớn hơn kích thước thực
của nó trên mặt đất.
1
hệ tọa độ quốc gia - Trang 2
hệ tọa độ quốc gia - Người đăng: Nguyen Thuy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hệ tọa độ quốc gia 9 10 218