Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp 2013

Được đăng lên bởi khachuytran99
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hiến pháp 2013
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh
dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên
cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc
lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2
tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn
dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế,
đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên
chủ nghĩa xã hội.
Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa
Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân
dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.
CHƯƠNG I
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Điều 1
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và
toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
Điều 2
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức.
3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan
nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Điều 3
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Điều 4
1. Đảng Cộng sản Việt...
Hiến pháp 2013


 !!"
#$%$
&'
()*+
 !"#
$%&'()*+'(,-./0.'(*1231.
'451)*6&./)27
89:;<'(&,#=>??=@A?BC
"DE)*F2** 1G)
DE&=)#E-=7?"#""*H*I
":9:JK?=@A?BCL.HDE1'(
=M*?M6,=37NOPB)*Q#=*
'R&-ES=5#5F.2(,*2T)3#"
EU0'(5)G0)**3)V02
#'R+*&(UP3HG(''(.
=36,7
%2U?'W36&'(41X".=36,128
@2E"E9:JY@2E"E9:K:@2E"E9:Z<)*@2E"E9::I
6&*)*5)@2E"E*)V.*'(#
=H5O)7
?@[\]^
#,-.
/012
'(?M6,=3*'(DEU=/0)*
*)_,G5A/)!5%)*)!47
/013
97*'(?M6,=3**'(E"E/6,=3
=)7
I7'(?M6,=3*=`/&*
'()/*/*.+EH)(EH)*
$BQ7
;7a/&*'(*0U&EHE0RE1%"+"W
*'()&"/DEE"E*E"E'E"E7
/014
*'(5)*E"/*==`HDHL5))*
5/'4/H`&V.*'(#=H
5O)L'4U0&#E-U/1E"%*7
/015
97>?b>.E=EHA4*.E
=)*=#5%*RB=EH
)*==3C"bc.)*''d@A?BC*/
''d*&'R,#*'()*6,7
I7>? T5UD2)(EV)V&""
="'()/+2=7
;7?"GQ=>)*).>? #1H1G
@2E"E)*E"ED7
/016
97'(?M6,=3*00="!
0.'(7
Hiến pháp 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiến pháp 2013 - Người đăng: khachuytran99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hiến pháp 2013 9 10 184