Ktl-icon-tai-lieu

Hiến pháp không thành văn của Vương quốc Anh

Được đăng lên bởi Gấu Cô Đơn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 3 lần
--------
1. Định nghĩa Hiến pháp không thành văn:
_Hiến pháp không thành văn là tập hợp các tập quán, các giá trị, một số được
diễn đạt trong các đạo luật, hình thành nên luật tổ chức cơ bản của một quốc gia mà
ở đó không có một văn bản đơn hành đóng vai trò như một Hiến pháp. Vương quốc
Anh, New Zealand, Isael là những quốc gia trên thế giới sử dụng Hiến pháp không
thành văn.
_Trong đó, Hiến pháp không thành văn của Vương quốc Anh được hình thành
từ 5 nguồn sau:
 Các văn kiện lịch sử như Đại Hiến chương Magna Carta năm 1215 do
bá tước ép Nhà vua phải ban hành để thừa nhận các quyền căn bản của con người.
 Các đạo luật do nghị viện thông qua như Luật về các quyền năm
1689, Luật cư trú năm 1701, các Đạo luật cải cách năm 1832, 1867, 1884, Luật Nghị
viện năm 1911, năm 1949, các Luật đại diện nhân dân năm 1919, 1928, 1946, Luật
nhân quyền 1998, Luật tự do thông tin năm 2000, Luật cải cách hiến pháp năm 2005,
…
 Các tập quán chính trị: các tập quán này hình thành dần dần theo thời
gian, mang tính chất tự nhiên của lịch sử. Ví dụ: tập quán của nhà vua là phải hành
động theo sự cố vấn của các bộ trưởng.
 Các án lệ của tòa án: hệ thống pháp luật nước Anh là 1 hệ thống
thông luật, dựa trên các án lệ. Các phán quyết của tòa án là một nguồn của Hiến
pháp và phán quyết của tòa án cấp cao có giá trị ràng buộc đối với tòa án cấp dưới
hơn.
 Các học thuyết Hiến pháp.
2. Phân loại Hiến pháp thành văn và bất thành văn:
_Điểm mấu chốt để phân biệt giữa Hiến pháp thành văn và bất thành văn là
các văn bản trong chế độ Hiến pháp bất thành văn không được tập hợp lại thành một
văn bản đơn hành và tuyên bố chính thức là hiến pháp hay luật cơ bản.

...
--------
1. Định nghĩa Hiến pháp không thành văn:
_Hiến pháp không thành văn tập hợp các tập quán, các giá trị, một số được
diễn đạt trong các đạo luật, hình thành nên luật tổ chức bản của một quốc gia
đó không một văn bản đơn hành đóng vai trò như một Hiến pháp. Vương quốc
Anh, New Zealand, Isael những quốc gia trên thế giới sử dụng Hiến pháp không
thành văn.
_Trong đó, Hiến pháp không thành văn của Vương quốc Anh được hình thành
từ 5 nguồn sau:
Các văn kiện lịch sử như Đại Hiến chương Magna Carta năm 1215 do
bá tước ép Nhà vua phải ban hành để thừa nhận các quyền căn bản của con người.
Các đạo luật do nghị viện thông qua như Luật về c quyền năm
1689, Luật cư trú năm 1701, các Đạo luật cải cách năm 1832, 1867, 1884, Luật Nghị
viện năm 1911, năm 1949, các Luật đại diện nhân dân năm 1919, 1928, 1946, Luật
nhân quyền 1998, Luật tự do thông tin năm 2000, Luật cải cách hiến pháp năm 2005,
Các tập quán chính trị: các tập quán này hình thành dần dần theo thời
gian, mang tính chất tự nhiên của lịch sử. dụ: tập quán của nhà vua phải hành
động theo sự cố vấn của các bộ trưởng.
Các án lệ của tòa án: hệ thống pháp luật nước Anh 1 hệ thống
thông luật, dựa trên các án lệ. Các phán quyết của tòa án một nguồn của Hiến
pháp và phán quyết của tòa án cấp cao giá trị ràng buộc đối với tòa án cấp dưới
hơn.
Các học thuyết Hiến pháp.
2. Phân loại Hiến pháp thành văn và bất thành văn:
_Điểm mấu chốt để phân biệt giữa Hiến pháp thành văn và bất thành văn
các văn bản trong chế độ Hiến pháp bất thành văn không được tập hợp lại thành một
văn bản đơn hành và tuyên bố chính thức là hiến pháp hay luật cơ bản.
Hiến pháp không thành văn của Vương quốc Anh - Người đăng: Gấu Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hiến pháp không thành văn của Vương quốc Anh 9 10 168