Ktl-icon-tai-lieu

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Được đăng lên bởi tramtg95
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 1 lần



Để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự việc, chúng
ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
We've been working really hard for a couple of months.
Chúng tôi đã làm việc cật lực trong mấy tháng nay.
She's been having a hard time.
Cô ấy đang trong thời kỳ khó khăn.
Để nhấn mạnh kết quả của sự việc, chúng ta dùng thì hiện tại
hoàn thành.














I've made fifteen phone calls this morning.
Sáng nay, tôi đã gọi 15 cuộc gọi.
He's written a very good report.
Anh ấy đã có một bài phóng sự rất tốt.
Hãy nhìn những ví dụ sau:
I've been reading this book for two months but I've only read half of it.
It's very difficult to read.
Tôi đã đọc quyển sách này trong 2 tháng nhưng tôi chỉ mới đọc được một
nữa. Nó thật khó đọc.
She's been trying to convince him for 20 minutes but she hasn't
managed to yet.
Cô ấy đã cố gắng thuyết phục anh ta trong 20 phút nhưng vẫn chưa có kết
quả gì.
They've been talking about this for month and they still haven't found a
solution.
Họ đã thảo luận vấn đề này trong một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được
giải pháp nào.
Khi một sự việc đã kết thúc, và chúng ta có thể thấy kết
quả, chúng ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
The phone bill is enormous. You've been calling your boyfriend in
Australia, haven't you?
Hóa đơn điện thoại này thật kinh khủng. Cậu đã gọi điện cho bạn trai của
cậu ở Úc phải không?
You're red in the face. Have you been running?
Mặt của anh thật đỏ. Anh vừa chạy xong à?
Khi trong câu có 'ever' or 'never', chúng ta dùng hiện tại hoàn thành.




I don't know them. I've never met them.
Tôi không biết họ. Tôi chưa bao giờ gặp họ.
Have you ever heard anything so strange in your life?
Trong cuộc đời của mình, anh đã từng nghe chuyện gì lạ chưa?
Chức năng và cách sử dụng Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành
tiếp diễn
HIỆN TẠI HOÀN
THÀNH
1. Nhấn mạnh đến tính kết
quả của một hành động
Ex: I have read this
book three times
2. Được sử dụng trong một
số công thức sau:
- I have studied
English since I was 6 years
old
- He has played squash for 4
years
- I have been to
London twice
- I have never seen
her before
- She has just finished her
project
- She has already had
breakfast
- He has not met
her recently
3. Signal Words:
Ever, never, just, already,
recently, since, for

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP
DIỄN
1. Nhấn mạnh tính liên tục của một
hành động
Ex: She has been waiting for
him all her lifetime
2. Được sử dụng trong một số công
thức sau:
- I have been running all the
afternoon
- She has been hopin...
Để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự việc, chúng
ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn .
We've been working really hard for a couple of months.
Chúng tôi đã làm việc cật lực trong mấy tháng nay.
She's been having a hard time.
Cô ấy đang trong thời kỳ khó khăn.
Để nhấn mạnh kết quả của sự việc, chúng ta dùng thì hiện tại
hoàn thành .
I've made fifteen phone calls this morning.
Sáng nay, tôi đã gọi 15 cuộc gọi.
He's written a very good report.
Anh ấy đã có một bài phóng sự rất tốt.
Hãy nhìn những ví dụ sau:
I've been reading this book for two months but I've only read half of it.
It's very difficult to read.
Tôi đã đọc quyển sách này trong 2 tháng nhưng tôi chỉ mới đọc được một
nữa. Nó thật khó đọc.
She's been trying to convince him for 20 minutes but she hasn't
managed to yet.
Cô ấy đã cố gắng thuyết phục anh ta trong 20 phút nhưng vẫn chưa có kết
quả gì.
They've been talking about this for month and they still haven't found a
solution.
Họ đã thảo luận vấn đề này trong một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được
giải pháp nào.
Khi một sự việc đã kết thúc , và chúng ta có thể thấy kết
quả , chúng ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn .
The phone bill is enormous. You've been calling your boyfriend in
Australia, haven't you?
Hóa đơn điện thoại này thật kinh khủng. Cậu đã gọi điện cho bạn trai của
cậu ở Úc phải không?
You're red in the face. Have you been running?
Mặt của anh thật đỏ. Anh vừa chạy xong à?
Khi trong câu có 'ever' or 'never', chúng ta dùng hiện tại hoàn thành.
HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - Trang 2
HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - Người đăng: tramtg95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HIỆN TẠI HOÀN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 9 10 628