Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếu khoan nổ mìn hầm lò

Được đăng lên bởi Khang Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 3 lần
– Tiện ích pháp lý
PHỤ LỤC 7
MẪU HỘ CHIẾU NỔ MÌN HẦM LÒ CỦA CA SẢN XUẤT
Đơn vị: .......................……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------HỘ CHIẾU NỔ MÌN HẦM LÒ
Số: …./……/200……

I. VỊ TRÍ NỔ: ............................................................................................................................................
Ngày … tháng ….. năm 200........................................Ca ..........................................................................
II. CHỈ TIÊU THUỐC NỔ:
- Đất đá loại..................................................................độ cứng f=..............................................................
- Tiết diện gương lò (Giếng)........................................................................................................................
- Tổng số lỗ khoan với đường kính  = .....................mm ........................................................................
- Tổng số mét khoan ...................................................................................................................................
- Khoảng cách lỗ khoan (mét);
+ a..................................................................................................................................................=
+ a..................................................................................................................................................=
+ a..................................................................................................................................................=
- Chiều sâu lỗ khoan  L = …………………….mét
- Khối lượng đá nổ ra  V = …………………...m3
- Chỉ tiêu thuốc nổ q = …………………………kg/m3
- Vật liệu nổ:
Vật liệu nổ tiêu thụ cho một bước đào

Vật liệu nổ yêu cầu trong ca

+ Thuốc nổ:

+ Thuốc nổ:

+ DCC, dây nổ:

+ DCC, dây nổ:

+ Kíp nổ đốt:

+ Kíp nổ đốt:

+ Kíp nổ điện:

+ Kíp nổ điện:

+ Kíp vi sai:

+ Kíp vi sai:

III. ĐẶC TÍNH LỖ MÌN
Loại lỗ
Đột phá
Lỗ biên
Lỗ trống
Lỗ phá
Lỗ nền

Chiều
sâu lỗ
(mét)

Nạp
thuốc
(kg)

Nạp
thuốc
(kg)

Nạp
thuốc
(kg)

lT (mét) LBua (mét) Góc lỗ
khoan
(đứng)

Góc lỗ
khoan
(bằng)

 – Tiện ích pháp lý

NGƯỜI LẬP HỘ CHIẾU

CHỈ HUY NỔ MÌN DUYỆT

PHỤ TRÁCH KT DUYỆT

PT. ĐƠN VỊ DUY

IV. SƠ ĐỒ KẾT CẤU LỖ KHOAN VÀ NẠP MÌN:
V. QUY ĐỊNH HIỆU LỆNH NỔ MÌN
- Tín hiệu thi công mìn..............................................................................................
www.luattructuyen.net – Tiện ích pháp lý
PHỤ LỤC 7
MẪU HỘ CHIẾU NỔ MÌN HẦM LÒ CỦA CA SẢN XUẤT
Đơn vị: .......................…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
HỘ CHIẾU NỔ MÌN HẦM LÒ
Số: …./……/200……
I. VỊ TRÍ NỔ: ............................................................................................................................................
Ngày … tháng ….. năm 200........................................Ca ..........................................................................
II. CHỈ TIÊU THUỐC NỔ:
- Đất đá loại..................................................................độ cứng f=..............................................................
- Tiết diện gương lò (Giếng)........................................................................................................................
- Tổng số lỗ khoan với đường kính = .....................mm ........................................................................
- Tổng số mét khoan ...................................................................................................................................
- Khoảng cách lỗ khoan (mét);
+ a..................................................................................................................................................=
+ a..................................................................................................................................................=
+ a..................................................................................................................................................=
- Chiều sâu lỗ khoan L = …………………….mét
- Khối lượng đá nổ ra V = …………………...m
3
- Chỉ tiêu thuốc nổ q = …………………………kg/m
3
- Vật liệu nổ:
Vật liệu nổ tiêu thụ cho một bước đào Vật liệu nổ yêu cầu trong ca
+ Thuốc nổ:
+ DCC, dây nổ:
+ Kíp nổ đốt:
+ Kíp nổ điện:
+ Kíp vi sai:
+ Thuốc nổ:
+ DCC, dây nổ:
+ Kíp nổ đốt:
+ Kíp nổ điện:
+ Kíp vi sai:
III. ĐẶC TÍNH LỖ MÌN
Loại lỗ Chiều
sâu lỗ
(mét)
Nạp
thuốc
(kg)
Nạp
thuốc
(kg)
Nạp
thuốc
(kg)
l
T
(mét) L
Bua
(mét) Góc lỗ
khoan
(đứng)
Góc lỗ
khoan
(bằng)
Đột phá
Lỗ biên
Lỗ trống
Lỗ phá
Lỗ nền
Hộ chiếu khoan nổ mìn hầm lò - Trang 2
Hộ chiếu khoan nổ mìn hầm lò - Người đăng: Khang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hộ chiếu khoan nổ mìn hầm lò 9 10 316