Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếu nổ mìn

Được đăng lên bởi trinh-trung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 31031 lần   |   Lượt tải: 186 lần
CÔNG TY CP TRUNG THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÍ NGHIẸP KT ĐÁ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/9/11/ HCNM

HỘ CHIẾU NỔ MÌN
(NỔ PHỐI HỢP 2 LOAI THUỐC NỔ)

I. ĐỊA ĐIỂM NỔ : Tầng 6, mức (cốt) + 60
II. THỜI ĐIỂM NỔ : Nổ mìn vào hồi : 12 h 15 phút ngày 10 tháng 9 năm 2011................................................
III. LOẠI ĐẤT ĐÁ : Đất đá loại : Granit cứng đặc, …………………………………………………………….
Hệ số độ cứng (f) = 14-15
Xác nhận của phụ trách địa chất : Ký tên : --------------------- Họ và tên : Võ Tá Loan
IV. THÔNG SỐ BÃI NỔ :
Khoảng cách (mét)
Từ lỗ số

H

Hkk

d

đến lỗ số

(mét)

(mét)

(mét)

9 - 23

10

24-117

10

Tổng số

Lk

Tổng

(mé
t)

a

b

số lổ

W

Chiều cao
cột bua

mét
khoan/của
lỗ có

thiết kế lb

đường

1,7

0,10

11,0 3,0

2,5

3,2

23

2,5

kính (mét)
253

2,0

5
0,10

11,0 3,2

2,5

3,2

94

3,5

1034

5

Tổng:

117

287

V. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT :
-

Chỉ tiêu thuốc nổ kỳ trước ( qkt : kg/m3 ) : 0,46 kg/m3.................................................................................

-

Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán ( qtt : kg/m3 ) với đường kính lổ khoan: 105 mm là 0,45……….

...........................................................................................................................................................................
-

Suất phá đá ( N, m3/m khoan sâu ) với đường kính lỗ khoan: 7 m3/mét khoan

...........................................................................................................................................................................
-Vật liệu nổ yêu cầu của bãi nổ : Thuốc nổ Nhũ tương (đáy) AĐ1 (trên) + Kíp điện vi sai + dây mạng …
NGƯỜI LẬP
HỘ CHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY
NỔ MÌN
(Ký và ghi rõ họ tên)

P.TRÁCH KỸ THUẬT
( Từ 1 ÷ 1x )

GIÁM ĐỐC

Lê Nam Phương
VII. PHẦN TÍNH TOÁN : Cho phép : Tính lượng thuốc nổ một lỗ đại diện đối với các lỗ khoan nhỏ DK ≤
105mm có các thông số dk, Lk, a, b, W như nhau.
Số
TT

H
(m)

Lk
thực tế
(m)

Khoảng cách (m)

a
(m)
1-23

b
(m)

W
(m)

Thể tích
lỗ nạp
thuốc
V (m3)

Chỉ
tiêu
qt
(kg/m3)

Lượng
thuốc
nổ cần
nạp Q
(kg)

43*23
(989)
34*94
(3196)
(4185)

10

11

3,0

2,5

3,2

0,067

0,45

24-117 10

11

3,0

2,5

3,2

0,05

0,45

Tổng

Nạp thuốc
lượng lượng
thuốc
thuốc
nổ nạp
nạp
thực tế trên Q1
Qtt
AĐ1
(kg)
43*23 18*23
(414)
34*94 14*94
(1316)
(4185) 1730
AĐ1

Chiều
cao cột
bua lb
(m)

lượng
thuốc
nạp
dưới
Q2
P113
25*23
(575)
20*94
(1880)
2455
P113

2,5
3,5

Nếu bãi nổ có số lỗ khoan dk vựợt quá 42 lỗ ...
CÔNG TY CP TRUNG THÀNH
XÍ NGHIẸP KT ĐÁ
Số: 10/9/11/ HCNM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘ CHIẾU NỔ MÌN
(NỔ PHỐI HỢP 2 LOAI THUỐC NỔ)
I. ĐỊA ĐIỂM NỔ : Tầng 6, mức (cốt) + 60
II. THỜI ĐIỂM NỔ : Nổ mìn vào hồi : 12
h
15
p
hút
ngày 10 tháng 9 năm 2011................................................
III. LOẠI ĐẤT ĐÁ : Đất đá loại : Granit cứng đặc, …………………………………………………………….
Hệ số độ cứng (f) = 14-15
Xác nhận của phụ trách địa chất : Ký tên : --------------------- Họ và tên : Võ Tá Loan
IV. THÔNG SỐ BÃI NỔ :
Từ lỗ số
đến lỗ số
H
(mét)
H
kk
(mét)
d
(mét)
L
k
(mé
t)
Khoảng cách (mét)
Tổng
số lổ
Chiều cao
cột bua
thiết kế l
b
Tổng số
mét
khoan/của
lỗ có
đường
kính (mét)
a b W
9 - 23 10 1,7 0,10
5
11,0 3,0 2,5 3,2 23 2,5 253
24-117 10 2,0 0,10
5
11,0 3,2 2,5 3,2 94 3,5 1034
Tổng: 117 287
V. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT :
- Chỉ tiêu thuốc nổ kỳ trước ( q
kt
: kg/m
3
) : 0,46 kg/m
3
.................................................................................
- Chỉ tiêu thuốc nổ tính toán ( q
tt
: kg/m
3
) với đường kính lổ khoan: 105 mm là 0,45……….
...........................................................................................................................................................................
- Suất phá đá ( N, m
3
/m khoan sâu ) với đường kính lỗ khoan: 7 m
3
/mét khoan
...........................................................................................................................................................................
-Vật liệu nổ yêu cầu của bãi nổ : Thuốc nổ Nhũ tương (đáy) AĐ1 (trên) + Kíp điện vi sai + dây mạng …
NGƯỜI LẬP CHỈ HUY P.TRÁCH KỸ THUẬT GIÁM ĐỐC
HỘ CHIẾU NỔ MÌN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) ( Từ 1 ÷ 1x )
Hộ chiếu nổ mìn - Trang 2
Hộ chiếu nổ mìn - Người đăng: trinh-trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hộ chiếu nổ mìn 9 10 431