Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 11: Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm 200…(cấp Trung ương)
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

UBND QUẬN, HUYỆN hoặc SỞ, TỔNG CTY…
_________________________

Số :

/TTr-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2009

V/v đề nghị khen thưởng thành tích
năm

Kính gửi : - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6
năm 2005.
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen
thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.
Căn cứ quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND
thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành
phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận, Huyện (Sở,
Ban, Ngành, Tổng Công ty) … ngày…tháng…năm…
Xét thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân thuộc Quận, Huyện
(Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … trong … năm.
Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn
vị, Chủ tịch UBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Tổng Giám
đốc Tổng Công ty)….
Kính đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân
thành phố đề nghị khen thưởng thành tích … năm cho các tập thể và cá nhân
thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … như sau:
Đề nghị UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ
tịch nước khen thưởng:
1. Huân chương Lao động hạng… cho … tập thể và … cá nhân.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho … tập thể và ... cá nhân (theo
danh sách đính kèm) thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty)
… đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 200… và liên tục nhiều
năm từ năm 200… đến năm 200…
(Kèm theo Báo cáo thành tích, Báo cáo tóm tắt thành tích và Biên bản họp
Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng
Công ty) …)
Kính mong được chấp thuận.

Nơi nhận :
Chủ tịch UBND Quận…… hoặc Giám đốc Sở……..,
- Như trên;
Tổng Giám đốc Tổng Công ty……
- TTUB hoặc Ban Giám đốc Sở…;
- TT Quận ủy… hoặc Đảng ủy Sở;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Quận
(hoặc Sở, Ngành, Tổng Cty,…);
- Lưu: VT, TĐ.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
THUỘC QUẬN, HUYỆN (SỞ, BAN, NGÀNH, TỔNG CÔNG TY)…
ĐƯỢC Đ...
Mẫu 11: Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích năm 200…(cấp Trung ương)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
UBND QUẬN, HUYỆN hoặc SỞ, TỔNG CTY…
_________________________
Số : /TTr-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2009
Kính gửi : - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.
Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6
năm 2005.
Căn cứ Nghị định s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.
Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen
thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.
Căn cứ quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND
thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành
phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận, Huyện (Sở,
Ban, Ngành, Tổng Công ty) … ngày…tháng…năm…
Xét thành tích đạt được của các tập thể nhân thuộc Quận, Huyện
(Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … trong … năm.
Để ghi nhận thành tích kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn
vị, Chủ tịch UBND Quận, Huyện (hoặc Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Tổng Giám
đốc Tổng Công ty)….
Kính đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân
thành phố đề nghị khen thưởng thành tích năm cho các tập thể nhân
thuộc Quận, Huyện (hoặc Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty) … như sau:
Đề nghị UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ Chủ
tịch nước khen thưởng:
1. Huân chương Lao động hạng… cho … tập thể và … cá nhân.
V/v đề nghị khen thưởng thành tích
năm
Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước. - Trang 2
Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước. 9 10 718