Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ của Nguyễn Thị Thương

Được đăng lên bởi hoaithuong120890
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….o0o….

SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên :
Ngày sinh :
Nơi sinh
:
Giới tính
: Nữ
CMND
:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ email: hoaithuong120890@gmail.com
Địa chỉ thường trú:
Chổ ở hiện tại:

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Từ 2010-2012:
• Học trường
• Chuyên ngành:
III. VĂN BẰNG HIỆN CÓ
• Bằng tốt nghiệp
• Chứng chỉ tin học ứng dụng, trình độ:
IV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
- Soạn thảo các loại Hợp đồng & theo dõi hợp đồng các loại
- Lập Hồ sơ tín dụng ngân hàng
- Thực hiện giao dịch ngân hàng, ủy nhệm chi từ tài khoản công ty, nộp tiền vào tài khoản
công ty & lấy chứng từ ngân hàng
- Theo dõi và đặt hàng vật tư công trình

- Xuất hóa đơn
- Lưu trữ Hồ sơ, chứng từ, quản lý sổ công văn đến, công văn đi
- Tổng hợp đề nghị cung cấp và thanh toán các khoản VPP, xăng xe, điện thoại …
- Liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng khi cần thiết
- Phụ trách việc giao nhận chứng từ báo cáo tăng giảm lao động

V. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ và tên Cha:
Sinh ngày
Nguyên Quán
Nghề Nghiệp
Họ và tên Mẹ:

:
:
:

Sinh ngày
Nguyên Quán
Nghề Nghiệp
Chổ ở hiện tại
.
Chị ruột

:
:
:
:

Sinh ngày
Nơi sinh
Nghề Nghiệp
Chổ ở hiện tại
Anh ruột

:
:
:
:

Sinh ngày
Nơi sinh
Nghề Nghiệp
Chổ ở hiện tại
Em ruột

:
:
:
:

Sinh ngày
Nơi sinh
Nghề Nghiệp
Chổ ở hiện tại

:
:
:
:

:

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu có gì sai tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
TP. HCM, ngày …. Tháng …. năm 2015
Người khai
Xác nhận
của chính qyền địa phương

...
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….o0o….
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên :
Ngày sinh :
Nơi sinh :
Giới tính : Nữ
CMND :
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ email: hoaithuong120890@gmail.com
Địa chỉ thường trú:
Chổ ở hiện tại:
II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Từ 2010-2012:
• Học trường
• Chuyên ngành:
III. VĂN BẰNG HIỆN CÓ
• Bằng tốt nghiệp
• Chứng chỉ tin học ứng dụng, trình độ:
IV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
- Soạn thảo các loại Hợp đồng & theo dõi hợp đồng các loại
- Lập Hồ sơ tín dụng ngân hàng
- Thực hiện giao dịch ngân hàng, ủy nhệm chi từ tài khoản công ty, nộp tiền vào tài khoản
công ty & lấy chứng từ ngân hàng
- Theo dõi và đặt hàng vật tư công trình
Hồ sơ của Nguyễn Thị Thương - Trang 2
Hồ sơ của Nguyễn Thị Thương - Người đăng: hoaithuong120890
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hồ sơ của Nguyễn Thị Thương 9 10 985