Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng viên

Được đăng lên bởi minhducts3
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
2. Đơn xin vào Đảng (Viết tay theo mẫu).
3. Lý lịch của người xin vào Đảng.
4. Bản kiểm điểm (Tự đánh giá quá trình phấn đấu)
5. Giấy giới thiệu người vào Đảng.
- Nếu là đoàn viên công đoàn (2 đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu).
- Nếu là đoàn viên thanh niên (1 đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu).
* Nếu là đoàn viên công đoàn - Công đoàn họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
Đảng (có biên bản kèm theo).
* Nếu là đoàn viên thanh niên - Chi đoàn họp, Liên chi đoàn họp giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho Đảng (có biên bản kèm theo) sau đó Thường vụ BCH đoàn
trường họp ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng.
6. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu là đoàn viên).
7. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú
đối với người xin vào đảng
8. Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp đảng viên
9. Nghị quyết đề nghị xét kết nạp đảng viên
10. Bí thư chi bộ hoàn thiện, kiểm tra, chuyển toàn bộ Hồ sơ đề nghị kết nạp
đảng viên về Văn phòng Đảng uỷ.

Mẫu 1-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi uỷ:............................................................................
Đảng uỷ Trường Đại học Kinh Tế quốc dân

Tên tôi là: ....................................., sinh ngày......tháng.........năm ........
Nơi sinh: ....................................................................................................
Quê quán ..................................................................................................
Dân tộc: ...........................Tôn giáo .....................
Trình độ học vấn ......................................................................................
Nơi ở hiện nay...... ...................................................................................
Nghề nghiệp .............................................................................................
Đơn vị công tác . ......................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể ..............................................................
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày.... tháng.... năm.......
tại................................................................................................................
Được xét là cảm tình Đảng ngày .......tháng........năm...........tại chi bộ…..
......................................................................
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
2. Đơn xin vào Đảng (Viết tay theo mẫu).
3. Lý lịch của người xin vào Đảng.
4. Bản kiểm điểm (Tự đánh giá quá trình phấn đấu)
5. Giấy giới thiệu người vào Đảng.
- Nếu là đoàn viên công đoàn (2 đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu).
- Nếu là đoàn viên thanh niên (1 đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu).
* Nếu là đoàn viên công đoàn - Công đoàn họp giới thiệu đoàn viên ưu cho
Đảng (có biên bản kèm theo).
* Nếu là đoàn viên thanh niên - Chi đoàn họp, Liên chi đoàn họp giới thiệu
đoàn viên ưu cho Đảng (có biên bản kèm theo) sau đó Thường vụ BCH đoàn
trường họp ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng.
6. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu là đoàn viên).
7. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú
đối với người xin vào đảng
8. Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp đảng viên
9. Nghị quyết đề nghị xét kết nạp đảng viên
10. Bí thư chi bộ hoàn thiện, kiểm tra, chuyển toàn bộ Hồ sơ đề nghị kết nạp
đảng viên về Văn phòng Đảng uỷ.
Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng viên - Người đăng: minhducts3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng viên 9 10 703