Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ học sinh

Được đăng lên bởi tuanhahanda
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Q§ sè 02/Q§-PH
Phßng GD&§T yªn b×nh
Trêng THCS H¸n §µ
–––––––––––––
–––––
Sè: 02/Q§-PH
Céng hßa x· héi chñ nghÜa VIÖt Nam
§éc lËp – Tù do H¹nh phóc
––––––––––––––––––
––
H¸n §µ, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2012
HiÖu trëng trêng THCS H¸n §µ
- C¨n vµo ®iÒu 19, ch¬ng 2 §iÒu trêng THCS, trêng trung häc
phæ th«ng trêng phæ th«ng nhiÒu cÊp häc (Ban hµnh kÌm theo sè
07/2007/Q§-BGD §T ngµy 02/4/2007 cña Bé trëng Bé GD&§T.
- C¨n cø chØ thÞ sè 47/2008/CT-BGD §T ngµy 13/8/2008 cña Bé GD§T
nhiÖm träng t©m n¨m häc 2008-2009. C thÞ 40/2008/CT-BGD §T
ngµy 22/7/2008 cña GD§T viÖc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “X©y
dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” trong c¸c trêng phæ th«ng giai
®o¹n 2008 - 2013.
- C¨n vµo NghÞ quyÕt héi nghÞ Ban thêng §¶ng ñy; Thêng trùc
UBND; Thêng trùc Héi khuyÕn häc H¸n §µ - Häp víi Héi ®ång nh©n d©n
vµ Ban §¹i diÖn cha mÑ häc sinh – ngµy 08/9/2008.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Sæ phèi hîp gi÷a nhµ trêng
vµ gia ®×nh”.
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 15/9/2008.
§iÒu 3: CBGV-NV, c¸c em häc sinh tch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt
®Þnh nµy: GVCN líp triÓn khai ®Ó CMHS hiÓu râ, n¾m v÷ng néi dung cÇn phèi
hîp víi nhµ trêng ®Ó ch¨m lo cho gi¸o dôc häc sinh./.
––––––––––––––––––––––––––––
–––––
Quy ®Þnh sö dông sæ.
1./ nµy do häc sinh gi÷ - B¶o qu¶n cÈn träng ®Ó dông cho cÊp
häc (tõ líp 6 ®Õn líp 9)
2./ Häc sinh mang nµy ®Õn líp theo ®Þnh kú: Khi nép tiÒn; Cuèi häc
kú; Cuèi n¨m häc theo yªu cÇu cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm líp - §èi víi
nh÷ng häc sinh cÇn theo dâi, phèi hîp gi¸o dôc hµng ngµy.
3./ Trêng hîp bÞ mÊt sæ Häc sinh ph¶i b¸o c¸o ngay víi thÇy, c« gi¸o
chñ nhiÖm líp ®Ó ®îc x¸c lËp sæ kh¸c.
PhÇn 1
néi dung phèi hîp gi¸o dôc Gi÷a nhµ trêng vµ gia ®×nh
Trong nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y, trêng THCS x· H¸n §µ ®· ®¹t ®îc nhiÒu
thµnh tÝch - cô thÓ lµ: Kh«nghäc sinh trong ®é tuæi bá häc; ChÊt lîng gi¸o
dôc ®îc n©ng cao h¬n; NhiÒu häc sinh ®¹t gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái
cña huyÖn Yªn B×nh vµ cña tØnh Yªn i; Sè häc sinh ®¹t danh hiÖu “Häc sinh
tiªn tiÕn”; “Häc sinh giái” t¨ng; vËt chÊt ngµy cµng ®îc trang bÞ, ®Çu t
1
Hồ sơ học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ học sinh - Người đăng: tuanhahanda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hồ sơ học sinh 9 10 178