Ktl-icon-tai-lieu

HỒ SƠ TRƯỜNG MẪU GIÁO GIỮA NĂM

Được đăng lên bởi mnnphu-nh-khanhhoa-edu-vn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ TRƯỜNG MẪU GIÁO GIỮA NĂM
Tên trường
Mẫu Giáo Ninh Phú
Mã đơn vị:

Năm học:

51105215

2010-2011

1. Thông tin định dạng
Tỉnh/thành phố:
Huyện/quận:
Xã/phường:
Địa chỉ trường:

Tên hiệu trưởng: Trương Thị Xinh
Điện thoại:
3.647124
Fax:
mgnphu.@Khanhhoa.ed
Email:
u
Web:
Số điểm trường phụ
2

Khánh Hòa
Thị Xã Ninh Hòa
Ninh Phú
Hội Phú Bắc

Mã trực thuộc*:

* Là mã của trường Tiểu học/PTCS/PT... quản lý cơ sở mẫu giáo này.
* Các cơ sở mẫu giáo khác do Phòng GD quản trực tiếp lấy mã của Phòng GD.
Loại hình

Công lập

Đạt chuẩn QG

Bán công
✘
●

Có trẻ khuyết tật ?

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn ?
Dạy học 2 buổi/ngày ?

✘

Có trẻ bán trú ?

Dân lập
Tư thục

Trường Quốc tế ?

…...., ngày…...tháng .....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên người lập biểu

Phiên bản 20090401

Có chi bộ Đảng ?

Giữa năm

Truong.1

2. Thông tin về lớp học
Loại lớp

Tổng số
7
0
6
5
3
0

Tổng số
Chia ra: - Lớp 1 buổi/ngày
- Lớp 2 buổi/ngày
Trong TS: - Lớp ghép
- Lớp bán trú
- Lớp có trẻ khuyết tật học hoà nhập

Phiên bản 20090401

Giữa năm

Chia ra
4-5 tuổi

3-4 tuổi

5-6 tuổi

1

2

4

1
1

2
1
1

4
3
1

LopHoc_MG.2

3. Thông tin về trẻ mẫu giáo
Tổng số
Tổng số
Chia ra: - Số trẻ học lớp 1 buổi/ngày
- Số trẻ học lớp 2 buổi/ngày
Trong đó: - Số trẻ học lớp ghép
- Số trẻ tuyển mới
- Số trẻ bán trú
- Số trẻ khuyết tật học hòa nhập
Tổng số trẻ theo độ tuổi
Chia ra: - Dưới 3 tuổi
- 3 tuổi
- 4 tuổi
- 5 tuổi
- Trên 5 tuổi
Sự phát triển sức khỏe của trẻ
Chia ra: - Kênh A
- Kênh B
- Kênh C
- Kênh D
Một
số chỉ
Trong
TS:tiêu
- Sốkhác
trẻ được khám SK định
kỳ
- Số được theo dõi SK bằng
biểu
- Số đồ
trẻ bị phổi, ỉa chảy, hô
hấp
-- Số
Số trẻ
trẻ được
bị bệnh
phìTin
làmbéo
quen
học
Số trẻ chia theo vùng (*)
Tổng số trẻ
Chia ra: - Đô thị
- Đồng bằng
- Miền núi - vùng sâu
- Vùng cao - hải đảo

Chia theo lớp
3-4 tuổi

4-5 tuổi

Trong tổng số

5-6 tuổi

Nữ

Dân tộc

183
0
183
34
63
95
0
34
7
27
68
81
0
34
166
16
1
0

34

68

81

88

34
7
25
29

68
5
22
40

81
22
16
26

88
19
29
51

81

5
6
42
35

34
32
2

65
3

69
11
1

78
10

183

34

68

81

88

183
8
0
0

34
3

68
1

81
4

88
2

Tổng số

183
0
183
0
0

34
7
27
68

Nữ d.tộc

Chia theo lớp
3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

34

68

81

34

68

81

(*) Theo vùng phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg

Phiên bản 20090401

Giữa năm

HocSinh_MG.3

3. Thông tin về trẻ Mẫu giáo - dân tộc thiểu số
Dân tộc

Tổng số

Trong đó: Nữ

Tổng số
Chia ra: Tày
Thái
Hoa (Hán)
Khơ - me
Mường
Nùng
Hmông (Mèo)...
Phiên bản 20090401 Giữa năm
Truong.1
HỒ SƠ TRƯỜNG MẪU GIÁO GIỮA NĂM
Tên trường
Mẫu Giáo Ninh Phú
Mã đơn vị:
51105215
Năm học: 2010-2011
1. Thông tin định dạng
Tỉnh/thành phố:
Khánh Hòa
Tên hiệu trưởng:
Trương Thị Xinh
Huyện/quận:
Thị Xã Ninh Hòa
Điện thoại:
3.647124
Xã/phường:
Ninh Phú
Fax:
Địa chỉ trường:
Hội Phú Bắc
Email:
Web:
Mã trực thuộc*:
Số điểm trường phụ
2
* Là mã của trường Tiểu học/PTCS/PT... quản lý cơ sở mẫu giáo này.
* Các cơ sở mẫu giáo khác do Phòng GD quản trực tiếp lấy mã của Phòng GD.
Đạt chuẩn QG
…...., ngày…...tháng .....năm 20...
Họ tên người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
mgnphu.@Khanhhoa.ed
u
Loại hình
Công lập
Bán công
Dân lập
Tư thục
Trường Quốc tế ?
Dạy học 2 buổi/ngày ?
Có chi bộ Đảng ?
Có trẻ bán trú ?
Có trẻ khuyết tật ?
HỒ SƠ TRƯỜNG MẪU GIÁO GIỮA NĂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỒ SƠ TRƯỜNG MẪU GIÁO GIỮA NĂM - Người đăng: mnnphu-nh-khanhhoa-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỒ SƠ TRƯỜNG MẪU GIÁO GIỮA NĂM 9 10 608