Ktl-icon-tai-lieu

HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Được đăng lên bởi Cho Ngày Chút Nắng
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 31 tháng 7 năm 2013

HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tên công trình: Nước sinh hoạt Khuông, xã Chiềng On, huyện Yên Châu.

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ:
Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LẬP HSYC

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

Lò Văn Cường

Đỗ Danh Long

Công trình: Nước sinh hoạt bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu

1

MỤC LỤC
Từ ngữ viết tắt ...................................................................................................................
Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu ..........................................................................
Chương I: Yêu cầu về chỉ định thầu .................................................................................
Chương II: Tiêu chuẩn về đánh giá hồ sơ đề xuất ...........................................................
Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu ........................................................
Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật .............................................................................................
Chương III: Biểu mẫu .......................................................................................................
Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu .....................................................................................
Mẫu số 2. Giấy ủy quyền ......................................................................................................
Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh ............................................................................................
Mẫu số 4. Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu .....................................................
Mẫu số 7A. Danh sách cán bộ chủ chốt ................................................................................
Mẫu số 7B. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt ......................................
Mẫu số 8A. Biểu tổng hợp giá đề xuất ..................................................................................
Mẫu số 8B. Biểu chi tiết giá đề xuất ......................................................................................
Mẫu số 9A. Phân tích đơn giá đề xuất (đối với đơn giá xây dựng chi tiết) ............................
Mẫu số 10. Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu .......................................................
Công trình: Nước sinh hoạt bản Nà Và, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu
1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 31 tháng 7 năm 2013
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH
Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tên công trình: Nước sinh hoạt Khuông, xã Chiềng On, huyện Yên Châu.
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ:
Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LẬP HSYC
Lò Văn Cường
Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ
Đỗ Danh Long
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Người đăng: Cho Ngày Chút Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04 /2010/TT-BKH Ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 9 10 681