Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Được đăng lên bởi phamanh8889
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /2010/TT-BKH

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến
đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây
dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định
thầu xây lắp như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu
chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư
này khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước. Trường hợp chỉ định thầu
nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu xây lắp thì có thể sửa đổi, bổ sung các
nội dung quy định tại Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp này cho phù
hợp.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
1. Các gói thầu xây lắp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 của Luật
Đấu thầu, khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật
liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Điều 101 của Luật Xây dựng, điểm a
khoản 1 và khoản 2 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10
năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn
nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Các gói thầu xây lắp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu
thầu và các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng không
thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu
được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu
ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội
dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.
Điều 3. Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư
này bao gồm những nội dung cơ bản sau:
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 04 /2010/TT-BKH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến
đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu y
dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định s 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu t chức của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu quy định chi tiết lập Hồ yêu cầu chỉ định
thầu xây lắp như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu
chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư
này khi áp dụng hình thức chỉ định thầu trong nước. Trường hợp chỉ định thầu
nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu xây lắp thì có thể sửa đổi, bổ sung các
nội dung quy định tại Mẫu Hồ yêu cầu chỉ định thầu xây lắpy cho phù
hợp.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
1. Cáci thầu xây lắp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 của Luật
Đấu thầu, khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi, b sung một sđiều của các luật
liên quan đến đầu tưy dựng bản, Điều 101 của Luật Xây dựng, điểm a
khoản 1 khoản 2 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10
năm 2009 của Chính phủ v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn
nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Các gói thầu xây lắp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu
thầu các gói thầu xây lắp giá gói thầu không quá 500 triệu đồng không
thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp - Trang 2
Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp - Người đăng: phamanh8889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 9 10 628