Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ yêu cầu xây lắp thủy lợi

Được đăng lên bởi tuanhumg86
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ
YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
GÓI THẦU SỐ 10:

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NẮN SUỐI TÂN
LONG.

DỰ ÁN:

ĐỀN BÙ GPMB MỞ RỘNG BẮC KHAI TRƯỜNG GIAI
ĐOẠN I - MỎ THAN KHÁNH HÒA - VVMI.

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG VÀ PHƯỜNG
TÂN LONG, TP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN.

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA - VVMI - CHI NHÁNH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC VINACOMIN.

Thái Nguyên, ngày ..... tháng 06 năm 2014
Chủ đầu tư
CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA - VVMI

9

MỤC LỤC

Từ ngữ viết tắt .......................................................................................................
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu ...........................................................
Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu ...................................................................
Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất .................................................
Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu ......................................
Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật ...............................................................................
Chương III. Biểu mẫu ...........................................................................................
Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu ......................................................................
Mẫu số 2. Giấy ủy quyền.........................................................................................
Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh...............................................................................
Mẫu số 4. Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu ..................................
Mẫu số 6. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ ..............................................
Mẫu số 7A. Danh sách cán bộ chủ chốt .................................................................
Mẫu số 7B. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt ...................
Mẫu số 8A. Biểu tổng hợp giá đề xuất ...................................................................
Mẫu số 8B. Biểu chi tiết giá đề xuất .......................................................................
Mẫu số 9. Bảng phân tích đơn giá đề xuất (đối với đơn giá xây dựng chi tiết)......
Mẫu số 10. Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu ...............................................
Mẫu số 11. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện ...........................................
Mẫu số 13. Kê khai năng lực tài chính ...


 !"
#$%&%'(&%
)&%!*+,- THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NẮN SUỐI TÂN
LONG.
./0-
(1-
ĐỀN GPMB MỞ RỘNG BẮC KHAI TRƯỜNG GIAI
ĐOẠN I - MỎ THAN KHÁNH HÒA - VVMI.
SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG PHƯỜNG
TÂN LONG, TP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN.
&%2- CÔNG TY THAN KHÁNH HÒA - VVMI - CHI NHÁNH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BC -
VINACOMIN.
Thái Nguyên, ngày ..... tháng 06 năm 2014
345678
9#:0;
9
Hồ sơ yêu cầu xây lắp thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ yêu cầu xây lắp thủy lợi - Người đăng: tuanhumg86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Hồ sơ yêu cầu xây lắp thủy lợi 9 10 735