Ktl-icon-tai-lieu

Hóa đơn

Được đăng lên bởi Đen Đủ Đường
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ho¸ ®¬n

gi¸ trÞ gia t¨ng
Liªn 3 : Néi bé

MÉu sè: 01GTTK - 3LL
HM/2012B

0056613

Ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2012

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn Hång Phóc
§Þa chØ:
Côm lµng nghÒ x· Hµ Phong – HuyÖn Hµ Trung – tØnh Thanh Ho¸
§iÖn tho¹i:
037 912 855
Hä vµ tªn ngêi mua hµng: STONE AGE LTD
Tªn ®¬n vÞ:
STONE AGE LTD
§Þa chØ: UNIT 3 PARSONS GREEN DETOT PARSONS GREEN LANE LONDON SW 6 4HH.ENHLAND
H×nh thøc thanh to¸n: TTR
MS :
Sè l§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
Tªn hµng ho¸, dÞch vô
§VT
îng
(USD)
(USD)
B
C
1
2
3= 1 x2
§¸ mÎ 15 x 15 x 5 (cm)
m2
194.4
11.55
2245,32
Tû gi¸ 20800VN§/USD
Céng tiÒn hµng:
46 702 656
(®)
ThuÕ GTGT: 0 % TiÒn thuÕ GTGT:
0
Tæng céng tiÒn thanh to¸n:
46 702 656
(®)
(Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn m¬i s¸u triÖu b¶y tr¨m linh hai ngh×n s¸u tr¨m
s¸u l¨m ®ång ch½n)
Ngêi mua hµng
Ngêi b¸n hµng
Thñ trëng ®¬n vÞ
( Ký, ghi râ hä tªn)
( Ký, ghi râ hä tªn)
( Ký, ghi râ hä tªn)
STT
A
1

ho¸ ®¬n

gi¸ trÞ gia t¨ng
Liªn 3 : Néi bé

MÉu sè: 01GTTK - 3LL
HM/2012B

0056615

Ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2012

§¬n vÞ b¸n hµng:
C«ng ty cæ phÇn Hång Phóc
§Þa chØ:
Côm lµng nghÒ x· Hµ Phong – HuyÖn Hµ Trung – tØnh Thanh Ho¸
§iÖn tho¹i:
037 912 855
Hä vµ tªn ngêi mua hµng: C«ng ty TNHH TM ViÖt Ph¬ng Thy
Tªn ®¬n vÞ:
C«ng ty TNHH TM ViÖt Ph¬ng Thy
§Þa chØ: QuËn B×nh Th¹ch - TP Hå ChÝ Minh
H×nh thøc thanh to¸n:
MS : 0101
STT
A
1

Sè lTªn hµng ho¸, dÞch vô
§VT
îng
B
C
1
§¸ mÎ 15x15x2 (cm)
m2
500
Tû gi¸ 20800VN§/USD
Céng tiÒn hµng:
(®)

§¬n gi¸
(USD)
2
6.38

Thµnh tiÒn
(USD)
3= 1 x2
3190.00
66 352 000.

ThuÕ GTGT: 0 %

TiÒn thuÕ GTGT:
Tæng céng tiÒn thanh to¸n:

0
66 352 000

(®)
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m¬i s¸u triÖu ba tr¨m n¨m m¬i hai ngh×n ®ång ch½n./.
Ngêi mua hµng
Ngêi b¸n hµng
Thñ trëng ®¬n vÞ
( Ký, ghi râ hä tªn)
( Ký, ghi râ hä tªn)
( Ký, ghi râ hä tªn)

ho¸ ®¬n

gi¸ trÞ gia t¨ng
Liªn 3 : Néi bé

MÉu sè: 01GTTK - 3LL
HM/2012B

0056617

Ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2012

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn Hång Phóc
§Þa chØ: Côm lµng nghÒ x· Hµ Phong – HuyÖn Hµ Trung – tØnh Thanh Ho¸
§iÖn tho¹i:
037 912 855
Hä vµ tªn ngêi mua hµng: STONE NV
Tªn ®¬n vÞ:
STONE NV
§Þa chØ: AUTONSTRANDE, 30 1840 LONDERZEEL BE
H×nh thøc thanh to¸n: TTR
MS :
STT
A
1

Sè lTªn hµng ho¸, dÞch vô
§VT
îng
B
C
1
§¸ mÎ 30x30x2 (cm)
m2
500
UTXK theo tê khai sè
206 ngµy 28/11/12
DN H¶i S©m
Tû gi¸ 20800VN§/USD
Céng tiÒn hµng:
000®
ThuÕ GTGT: 0 % TiÒn thuÕ GTGT:

§¬n gi¸
(USD)
2
6.80

Thµnh tiÒn
(USD)
3= 1 x2
3400.00

70 720
0

Tæng céng tiÒn thanh to¸n:

70 720

000®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y m¬i triÖu b¶y tr¨m hai m¬i ngh×n ®...
ho¸ ®¬n
gi¸ trÞ gia t¨ng
Liªn 3 : Néi bé
Ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2012
MÉu sè: 01GTTK - 3LL
HM/2012B
0 0 5 6 6 1 3
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn Hång Phóc
§Þa chØ: Côm lµng nghÒ x· Hµ Phong – HuyÖn Hµ Trung – tØnh Thanh Ho¸
§iÖn tho¹i: 037 912 855
Hä vµ tªn ngêi mua hµng: STONE AGE LTD
Tªn ®¬n vÞ: STONE AGE LTD
§Þa chØ: UNIT 3 PARSONS GREEN DETOT PARSONS GREEN LANE LONDON SW 6 4HH.ENHLAND
H×nh thøc thanh to¸n: TTR MS :
STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT
Sè l-
îng
§¬n gi¸
(USD)
Thµnh tiÒn
(USD)
A B C 1 2 3= 1 x2
1 §¸ mÎ 15 x 15 x 5 (cm) m2 194.4 11.55 2245,32
Tû gi¸ 20800VN§/USD
Céng tiÒn hµng: 46 702 656
(®)
ThuÕ GTGT: 0 % TiÒn thuÕ GTGT: 0
Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 46 702 656
(®)
(Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn m¬i s¸u triÖu b¶y tr¨m linh hai ngh×n s¸u tr¨m
s¸u l¨m ®ång ch½n)
Ngêi mua hµng
( Ký, ghi râ hä tªn)
Ngêi b¸n hµng
( Ký, ghi râ hä tªn)
Thñ trëng ®¬n vÞ
( Ký, ghi râ hä tªn)
ho¸ ®¬n
gi¸ trÞ gia t¨ng
Liªn 3 : Néi bé
Ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2012
MÉu sè: 01GTTK - 3LL
HM/2012B
0 0 5 6 6 1 5
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn Hång Phóc
§Þa chØ: Côm lµng nghÒ x· Hµ Phong – HuyÖn Hµ Trung – tØnh Thanh Ho¸
§iÖn tho¹i: 037 912 855
Hä vµ tªn ngêi mua hµng: C«ng ty TNHH TM ViÖt Ph¬ng Thy
Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH TM ViÖt Ph¬ng Thy
§Þa chØ: QuËn B×nh Th¹ch - TP Hå ChÝ Minh
H×nh thøc thanh to¸n: MS : 0101
STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT
Sè l-
îng
§¬n gi¸
(USD)
Thµnh tiÒn
(USD)
A B C 1 2 3= 1 x2
1 §¸ mÎ 15x15x2 (cm) m2 500 6.38 3190.00
Tû gi¸ 20800VN§/USD
Céng tiÒn hµng: 66 352 000.
(®)
Hóa đơn - Trang 2
Hóa đơn - Người đăng: Đen Đủ Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hóa đơn 9 10 148