Ktl-icon-tai-lieu

hóa đơn

Được đăng lên bởi giangnam16
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ 06.NĂM 2013
(Dùng cho trưởng nhóm )
NHÓM GANG THÉP
Nợ đầu kỳ

Stt Tên đại lý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Số lượng

Ma văn Hào
Nguyễn văn Thái
Đào thị thu Hà
Lại thị xuân thanh
Nguyễn T thanh Vân
Trần thị Tuyết
Trần thị Tin
Trần thị Hồng
Nguyễn thị Hoa
Nguyễn thị Nghìn
Dương T thu Thủy
Đỗ thị Mai
Lê thị Đèm
Hà duy Khải
Hoàng thị Trà
Trần thị Mai
TỔNG CỘNG

KẾ TOÁN KIỂM TRA

Nhận
trong kỳ
Số lượng

Đã thu
phí trong
kỳ
Số lượng

Thu hồi
trong kỳ
Số lượng

Hóa đơn
đánh mất
Số lượng

8
107
28
99
49
178
14
117
38
58
16
31
6
2
57
0
808

Ngày 30 tháng 06 năm 2013
TRƯỞNG NHÓM

MA VĂN HÀO

Còn nắm
giữ cuối kỳ
Số lượng

...
BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐỊNH KỲ 06.NĂM 2013
(Dùng cho trưởng nhóm )
NHÓM GANG THÉP
Stt Tên đại lý
Nợ đầu kỳ
Số lượng
Nhận
trong kỳ
Số lượng
Đã thu
phí trong
kỳ
Số lượng
Thu hồi
trong kỳ
Số lượng
Hóa đơn
đánh mất
Số lượng
Còn nắm
giữ cuối kỳ
Số lượng
1 Ma văn Hào 8
2 Nguyễn văn Thái 107
3 Đào thị thu Hà 28
4 Lại thị xuân thanh 99
5 Nguyễn T thanh Vân 49
6 Trần thị Tuyết 178
7 Trần thị Tin 14
8 Trần thị Hồng 117
9 Nguyễn thị Hoa 38
10 Nguyễn thị Nghìn 58
11 Dương T thu Thủy 16
12 Đỗ thị Mai 31
13 Lê thị Đèm 6
14 Hà duy Khải 2
15 Hoàng thị Trà 57
16 Trần thị Mai 0
17 TỔNG CỘNG 808
KẾ TOÁN KIỂM TRA Ngày 30 tháng 06 năm 2013
TRƯỞNG NHÓM
MA VĂN HÀO
hóa đơn - Người đăng: giangnam16
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hóa đơn 9 10 585