Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi Su Shi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12

Tài liệu học tập chia sẻ

BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO HÓA HỌC 12
CHƢƠNG 1: ESTE - LIPIT
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
A.Hệ thống kiến thức
Axit
RCOO
H

Phản
ứng của
nhóm
COO

R'OH

Este
RCOOR'
RCOOC6
H5
Phenol
C6H5O
H

+ NaOH
R'OH

Lipit
đơn
giản
hơn

Khử

to

RCOONa +

RCH2OH + R'OH
R và R’ không no:+H2, +X2,
trùng hợp
R và R’ no: Thế X2
R là H: + [Ag(NH3 )2 ]

Ag

Sáp: Monoeste của axit và ancol no, có
KLPT lớn R1COOR2 (R1>22C, R2>15C) là
chất rắn có trong dịch tiết và dạng dự trữ
của thực vật.
Sterit: Monoeste của axit béo với các
sterol (ancol đa vòng giáp) là chất rắn có
trong mỡ máu.
Chất béo: Trieste của glixerol với các axit
monocacboxylic béo mạch thẳng.
Thủy
phân
trong
môi
trường
H+ tạo
axit béo
và
glixerol

Lipit
phức
tạp

to , p

LiAlH4

Phản
ứng của
gốc
R và R'

(RCO)2 O

Lipit
Là các este
phức
tạp
(gồm
dầu
mỡ) và các
este có tính
chất
giống
dầu mỡ là
thành phần
cơ bản của tế
bào sống.

+ HOH  RCOOH + R'OH

Xà
phòng
hoá
+ OH–
tạo muối
và
glixerol

Hiđro
hoá
chất béo
lỏng
thành
chất béo
rắn

Oxi hoá
chậm tạo
anđehit
có mùi
khó
chịu, ôi
thiu

Các photpho lipit là các este hỗn tạp của
glixerol với các axit béo và axit photphoric
H3PO4

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 12

Tài liệu học tập chia sẻ

Chất giặt rửa
Là chất tẩy rửa vết bẩn trên bề mặt chất rắn cùng nước nhưng không xảy ra
phản ứng hoá học.
Dầu
mỡ
+NaOH
Sản
phẩm
dầu mỏ

oxi ho¸

–
COOH

NaOH

H2
H2SO 4
OH

Xà phòng: Hỗn hợp muối Na, K của các
axit béo.
Chất giặt rửa tổng hợp:
C12H25C6H4SO3Na,
CH3[CH2]10CH2OSO3Na

Lưu ý phân biệt
1. Este là sản phẩm khi thay thế nhóm OH của axit cacboxylic bằng nhóm OR'.
2. Lipit là các este phức tạp có trong tế bào sống không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.
3. Chất béo là este của glixerol và các axit chất béo mạch hở không nhánh.
4. Chất giặt rửa là chất khi dùng cùng với nước có tác dụng tẩy sạch các chất bẩn trên các vật rắn mà
không gây phản ứng hoá học với chất đó.
5. Các chỉ số:
a) Chỉ số axit: Số miligam KOH để trung hoà axit béo tự do (dư) có trong 1 gam chất béo.
b) Chỉ số xà phòng hoá: Số miligam KOH để xà phòng hoà 1 gam chất béo hoàn toàn (gồm glixerol và
axit béo dư).
6. Phân biệt:
a) HCOOR và HOOCR.
b) Dầu bôi trơn máy và dầu mỡ ăn.
7. Giải thích:
a) Chúng tan trong dung môi hữu cơ nhưng không tan trong nước của chất béo bằng cấu tạo (không có
liên kết hiđro, không có H linh động trong phân tử).
b)...
Tài liu hc tp chia s
Bài tp cơ bản và nâng cao Hóa hc 12
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
A . H t h n g k i ế n t h c
Axit
RCOO
H
R'OH
Phản
ứng của
nhóm
COO
+ HOH
RCOOH + R'OH
+ NaOH
o
t ,p
RCOONa +
R'OH
Khử
4
o
LiAlH
t
RCH
2
OH + R'OH
Phenol
C
6
H
5
O
H
2
(RCO) O
Phản
ứng của
gốc
R và R'
R và R’ không no:+H
2
, +X
2
,
trùng hợp
R và R’ no: Thế X
2
R là H: +
32
[Ag(NH ) ] Ag
Lipit
các este
phức tạp
(gồm dầu
mỡ) và các
este tính
chất giống
dầu mỡ
thành phần
bản của tế
bào sống.
Lipit
đơn
giản
hơn
Sáp: Monoeste của axit ancol no,
KLPT lớn R
1
COOR
2
(R
1
>22C, R
2
>15C)
chất rắn trong dịch tiết và dạng dự trữ
của thực vật.
Sterit: Monoeste của axit béo với các
sterol (ancol đa vòng giáp) chất rắn
trong mỡ máu.
Chất o: Trieste của glixerol với các axit
monocacboxylic béo mạch thẳng.
Thủy
phân
trong
môi
trường
H
+
tạo
axit béo
glixerol
phòng
hoá
+ OH
tạo muối
glixerol
Hiđro
hoá
chất béo
lỏng
thành
chất béo
rắn
Oxi hoá
chậm tạo
anđehit
mùi
khó
chịu, ôi
thiu
Lipit
phức
tạp
Các photpho lipit các este hỗn tạp của
glixerol với các axit o và axit photphoric
H
3
PO
4
BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO HÓA HC 12
CHƢƠNG 1: ESTE - LIPIT
Giáo viên: PHM NGỌC SƠN
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: Su Shi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hóa học 9 10 733