Ktl-icon-tai-lieu

hóa phân tích

Được đăng lên bởi Trinh Tran
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TR

NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I
B

MÔN HÓA PHÂN TÍCH

2

M CL C

M c l c.....................................................................................................................................1
L i nói đ u...............................................................................................................................6
Nh ng đi u c n bi t khi ti n hành phân tích đ nh l

ng....................................................7

Gi i thi u m t s d ng c , thi t b c b n khi làm thí nghi m phân tích đ nh l

ng ......8

X lý th ng kê các s li u th c nghi m...............................................................................12
Ph n 1: Các ph

Ch

ng pháp phân tích hóa h c ....................................................................14

ng I: Phân tích b ng ph

ng pháp trọng l

Bài 1: Xác đ nh SO 24− (sunfat) theo ph
Bài 2: Xác đ nh s t theo ph

ng .................................... 14

ng pháp kh i l

ng pháp kh i l

ng.................................16

ng ...................................................18

Bài 3: Xác đ nh niken trong thép ...............................................................................20

Ch

ng II: Phân tích b ng ph

ng pháp th tích ......................................... 22

D ng c dùng đ đo th tích dung d ch .....................................................................22
Tính toán và pha ch dung d ch trong phân tích th tích ........................................26
Ch t ch th ...................................................................................................................33

Các bài thí nghi m......................................................................................... 41
Bài 4: Pha ch và chu n đ dung d ch HCl ...................................................................41
Bài 5: Xác đ nh n ng đ

dung d ch naoh b ng dung d ch HCl ....................................43

Bài 6: Xác đ nh hàm l

ng Na2CO3 trong Na2CO3 k thu t.........................................44

Bài 7: Xác đ nh n ng đ

NaOH và Na2CO3 trong h n h p..........................................45

Bài 8: Xác đ nh hàm l

ng axit có trong d m và r

Bài 9: Pha ch và xác đ nh n ng đ
Bài 10: Xác đ nh hàm l

u vang.........................................48

dung d ch kmno4 .................................................49

ng canxi trong đá vôi............................................................51

Bài 11: Xác đ nh n ng đ dung d ch Fe2+ b ng KMnO4 ...................
TRNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
B MÔN HÓA PHÂN TÍCH
hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa phân tích - Người đăng: Trinh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
hóa phân tích 9 10 19