Ktl-icon-tai-lieu

Hoành thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2020

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
T¹i NghÞ quyÕt sè 900/UBTVQH11 ngµy 21 th¸ng 3 n¨m
2007, Uû ban th­êng vô Quèc héi ®· ban hµnh KÕ ho¹ch thùc hiÖn
NghÞ quyÕt sè 48-NQ/TW ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé ChÝnh
trÞ vÒ ChiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt
Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020.

Cïng víi ChiÕn l­îc C¶i c¸ch t­ ph¸p ®Õn n¨m 2020 vµ KÕ
ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn l­îc C¶i c¸ch t­ ph¸p, hai v¨n
b¶n nãi trªn lµ c¬ së ph¸p lý quan träng cña Nhµ n­íc ViÖt Nam
nh»m t¹o c¸c ®Þnh h­íng mang tÝnh chiÕn l­îc, c¸c nhiÖm vô vµ lé
tr×nh cô thÓ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ
thèng ph¸p luËt ViÖt Nam mét c¸ch ®ång bé, kh¶ thi vµ ®i vµo cuéc
sèng. §ång thêi, c¸c v¨n b¶n nµy còng trùc tiÕp gãp phÇn thÓ chÕ
ho¸ ®­êng lèi cña §¶ng, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý ®iÒu
hµnh cña Nhµ n­íc, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, gi÷ v÷ng æn ®Þnh
chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt n­íc.

Trong khu«n khæ Dù ¸n VIE/02/015 “Hç trî thùc thi ChiÕn
l­îc ph¸t triÓn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010”
do Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn hîp quèc (UNDP), C¬ quan
Hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ cña ChÝnh phñ Thuþ §iÓn (Sida), C¬
quan Hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ cña ChÝnh phñ §an M¹ch (DANIDA),
ChÝnh phñ Na Uy vµ ChÝnh phñ Ai Len tµi trî, chóng t«i xin giíi
thiÖu tíi b¹n ®äc hai v¨n b¶n quan träng nµy b»ng tiÕng ViÖt vµ
tiÕng Anh:
- NghÞ quyÕt sè 48/NQ/TW ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé
chÝnh trÞ vÒ ChiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt
ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020;

5

- NghÞ quyÕt sè 900/UBTVQH11 ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2007
cña Uû ban th­êng vô Quèc héi vÒ kÕ ho¹ch thùc hiÖn NghÞ quyÕt
sè 48-NQ/TW ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ
ChiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam
®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 (giai ®o¹n 2007 - 2012).
Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2007

Nhµ XuÊt b¶n T­ ph¸p

6

FOREWORD
At its Resolution 900/UBTVQH11 dated 21 March 2007, the
Standing Committee of the National Assembly issued the Plan to
implement the Resoultion 48-NQ/TW dated 24 May 2005 of the
Politburo of the Communist Party of Viet Nam on the Strategy for
the Development and Improvement of Vietnam’s Legal System to
the Year 2010 and Direction for the Period up to 2020.

Together with Judicial Reform Strategy to 2020 and its Action
Plan, the above two mentioned documents are important legal
bases of the State of Viet Nam for identifying strategic orientations,
concrete tasks and roadmaps to meet the needs of developing the
le...
Lêi nãi ®Çu
T¹i NghÞ quyÕt sè 900/UBTVQH11 ngµy 21 th¸ng 3 n¨m
2007, Uû ban thêng vô Quèc héi ®· ban hµnh KÕ ho¹ch thùc hiÖn
NghÞ quyÕt sè 48-NQ/TW ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé ChÝnh
trÞ vÒ ChiÕn lîc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt
Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020.
Cïng víi ChiÕn lîc C¶i c¸ch t ph¸p ®Õn n¨m 2020 vµ KÕ
ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn lîc C¶i c¸ch t ph¸p, hai v¨n
b¶n nãi trªn lµ c¬ së ph¸p lý quan träng cña Nhµ níc ViÖt Nam
nh»m t¹o c¸c ®Þnh híng mang tÝnh chiÕn lîc, c¸c nhiÖm vô vµ lé
tr×nh cô thÓ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ
thèng ph¸p luËt ViÖt Nam mét c¸ch ®ång bé, kh¶ thi vµ ®i vµo cuéc
sèng. §ång thêi, c¸c v¨n b¶n nµy còng trùc tiÕp gãp phÇn thÓ chÕ
ho¸ ®êng lèi cña §¶ng, n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý ®iÒu
hµnh cña Nhµ níc, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, gi÷ v÷ng æn ®Þnh
chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt níc.
Trong khu«n khæ Dù ¸n VIE/02/015 Hç trî thùc thi ChiÕn
lîc ph¸t triÓn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010
do Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn hîp quèc (UNDP), C¬ quan
Hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ cña ChÝnh phñ Thuþ §iÓn (Sida), C¬
quan Hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ cña ChÝnh phñ §an M¹ch (DANIDA),
ChÝnh phñ Na Uy vµ ChÝnh phñ Ai Len tµi trî, chóng t«i xin giíi
thiÖu tíi b¹n ®äc hai v¨n b¶n quan träng nµy b»ng tiÕng ViÖt vµ
tiÕng Anh:
- NghÞ quyÕt sè 48/NQ/TW ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé
chÝnh trÞ vÒ ChiÕn lîc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt
ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020;
5
Hoành thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoành thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2020 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Hoành thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2020 9 10 918