Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng

Được đăng lên bởi akhoa9
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số ……./HĐ)
- Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;
Hôm nay, ngày.......... tháng.............. năm ...................
Tại
địa
điểm:......................................................................................................................................
Các bên trong hợp đồng gồm:
Bên A: Bên chủ nhà
Đại
diện
bởi
(bà):.........................................................................................................................

ông

Ngày
sinh:
………………………………........................................................
……………………………
Địa
chỉ
thường
trú:..............................................................................................................................
CMND
số:........................................
ngày ........................................

do

CA................................

cấp

Bên B: Bên nhận khoán
Đại
diện
cho
nhóm
thợ
(bà):......................................................................................................

là

ông

Ngày sinh: …………………………………………...............................................................
…………….
Địa
chỉ
liên
lạc:......................................................................................................................................
Điện
thoại:.................................................................
tin:......................................................
CMND
số:.........................................
ngày .........................................

do

CA

Máy

nhắn

.................................cấp

Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nõi dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán
Bên A khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà số.........đường..........phường
(xã)..........quận (huyện)...........với yêu cầu cụ thể sau:
1. Nền móng phải đảm bảo (theo bản vẽ bổ sung hoặc mô tả chi tiết)
……………………..................................................................................................................
......……..
2. Về khối xây yêu cầu
- ……………....................................................................................................................
…………………
3. Về vách nhà phải đảm bảo:
- Tô bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác
- Phía bên trong nhà sơn lót một lớp sơn nước hiệu
- Phía ngoài phải bảo đảm một lớp hồ dầu.
4. Phần lầu 1, lầu 2 đảm bảo
(Nếu có p...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số ……./HĐ)
- Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;
Hôm nay, ngày.......... tháng.............. năm ...................
Tại địa
điểm:......................................................................................................................................
Các bên trong hợp đồng gồm:
Bên A: Bên chủ nhà
Đại diện bởi ông
(bà):.........................................................................................................................
Ngày sinh: ………………………………........................................................
……………………………
Địa chỉ thường
trú:..............................................................................................................................
CMND số:........................................ do CA................................ cấp
ngày ........................................
Bên B: Bên nhận khoán
Đại diện cho nhóm thợ ông
(bà):......................................................................................................
Ngày sinh: …………………………………………...............................................................
…………….
Địa chỉ liên
lạc:......................................................................................................................................
Điện thoại:................................................................. Máy nhắn
tin:......................................................
CMND số:......................................... do CA .................................cấp
ngày .........................................
Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nõi dung và các điều khoản sau:
hợp đồng - Trang 2
hợp đồng - Người đăng: akhoa9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hợp đồng 9 10 894