Ktl-icon-tai-lieu

hợp đông

Được đăng lên bởi namhd18
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: 25/11/2014 /HDMB/PGT-…………………..
“ V/v: Cung cấp sản phẩm bút gỗ”
Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2014, chúng tôi gồm:
BÊN A ( Bên bán ): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ GIA THỊNH
Địa chỉ:
69/5/2, Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại:
099.700.9899
Đại diện:
Nguyễn Tuấn Định
Chức vụ: Giám đốc
MST:
0310440931
Tài khoản số:
060079110445 Tại ngân hàng Sacombank-PGD Lũy Bán Bích
BÊN B ( Bên mua ): Đại diện: …………………………….
Hai bên cùng bàn bạc thống nhất và đi đến quyết định :Bên B đồng ý mua và bên A đồng ý bán Bút gỗ
với những quy định và các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: GIÁ CẢ – TÊN HÀNG HÓA – SỐ LƯỢNG – QUY CÁCH
1.1: GIÁ CẢ – TÊN HÀNG HÓA – SỐ LƯỢNG

STT TÊN HÀNG HÓA
1

Bộ Bút Gỗ (Hộp Bút +
Viết Gỗ)

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

Cái

60

300.000 (Đồng/ 1
Sản Phẩm )

TỔNG CỘNG

THÀNH
TIỀN(VND)
18.000.000 đ

18.000.000đ

Số tiền viết bằng chư: Mười tám triệu đồng (chưa bao gồm VAT)
1.2: QUY CÁCH:
- Bút cao cấp trắng ( Mẫu mã theo yêu cầu của bên B)
ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
ĐỢT 1: Ngay sau khi ký kết hợp đồng, bên B thanh toán tiền đặt cọc cho bên A là 50% giá trị
hợp đồng, tương đương với số tiền: 9.000.000 đồng ( Chín triệu đồng)

ĐỢT 2: Sau khi bên A giao hàng cho bên B 1 ngày, bên B sẽ thanh toán hết số tiền còn lại cho
bên A, sau khi trừ số tiền đặt cọc, tương đương với số tiền còn lại.
ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG
3.1: Thời gian giao hàng:
+ Giao hàng lần 1 : Ngày 28 tháng 11 năm 2014
3.2: Địa điểm giao hàng:………………
Địa chỉ: …………………….
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
4.1: TRÁCH NHIỆM BÊN A
-

Cung cấp kịp thời, đúng thời gian, đầy đủ số lượng, hàng hóa phải đạt đúng yêu cầu, đạt
đúng chuẩn, đúng quy cách, đúng theo như mẫu bên A đã chào hàng.
Bên A chịu mọi chi phí vận chuyển và bảo quản hàng hóa đến khi giao hàng cho bên B.
Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa cho bên B
Phối hợp tốt với bên B để tiến hành kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa.

4.2: TRÁCH NHIỆM BÊN B
-

Thanh toán tiền cho bên A theo điều 2 của hợp đồng này.
Có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi bên A bàn giao.
Có quyền yêu cầu bên A đổi hàng nếu sản phẩm kém chất lượng, hàng cũ, hàng không
đúng quy cách, không đúng như mẫu bên A đã chào hàng.
Tạo điều kiện cho bên A giao hàng, cùng với bên A tiến hành nghiệm thu bàn giao đúng
theo hợp đồng.

ĐIỀU 5: ĐỀ...

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"#$%&'(('%)(*'+,'-!.......//
0'1$234567 89
:;<;%&=((>%)(*? :@$
 A$ 
BC$DE'&'%?FG%?FG%&?H2,I?+
$)EE/J))/EKEE
L!"#$%#&'(M1N$-=O#
+"$)P()**)EP(
<Q54#$)D))JE(()**&R<"7Q!-S;,=,T
)#*+!L$.........../
7UV7<7#31<OOWH2;WOB$,U,O@X21<7UYO@X7=, 8
1Z[H2;OB1<=O\2Q542OR;$
,-!./01/234/5

2 01  234 
0
,+
(
,, -8], ^
W-8A = D)
P))/)))]@'(
"56A (K/)))/)))O


 !"#$ %&'($+FG=_2O@]F7@YA
)*+,$
!, 3_`]+a2b;U2c27U,A
,6$78
%/($IM=$\d
-$;42QQXQWeO@?7U,=\Odf7UYg<&)h=_B
eO@?FiOFi1Z4#\$E/)))/)))O@]T_2O@A
hợp đông - Trang 2
hợp đông - Người đăng: namhd18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hợp đông 9 10 325