Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG SỐ:...…..../BL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo----HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT1
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh
- Ông (Bà):.................................Sinh ngày.............tháng...........năm...........
- Nghề nghiệp :...........................................................................................
- Chứng minh nhân dân số :............................ do :......................................
cấp ngày :.................................. tháng....................năm............................
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại :..........................Fax(nếu có) :.............................................
2. Bên nhận bảo lãnh
- Ông (Bà):.................................Sinh ngày..........tháng...........năm.............
- Nghề nghiệp:............................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : ...........................do :.......................................
cấp ngày : .................................tháng.....................năm............................
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại : ...................................Fax(nếu có) :...................................
3. Bên được bảo lãnh
- Ông (Bà) :................................Sinh ngày..........tháng...........năm.............
- Nghề nghiệp :....
HỢP ĐỒNG SỐ:...…..../BL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
1
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh
- Ông (Bà):.................................Sinh ngày.............tháng...........năm...........
- Nghề nghiệp :...........................................................................................
- Chứng minh nhân dân số :............................ do :......................................
cấp ngày :.................................. tháng....................năm............................
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại :..........................Fax(nếu có) :.............................................
2. Bên nhận bảo lãnh
- Ông (Bà):.................................Sinh ngày..........tháng...........năm.............
- Nghề nghiệp:............................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : ...........................do :.......................................
cấp ngày : .................................tháng.....................năm............................
- Địa chỉ thường trú :...................................................................................
...................................................................................................................
- Đại diện cho :............................................................................................
- Địa chỉ :....................................................................................................
...................................................................................................................
- Số điện thoại : ...................................Fax(nếu có) :...................................
3. Bên được bảo lãnh
- Ông (Bà) :................................Sinh ngày..........tháng...........năm.............
- Nghề nghiệp :...........................................................................................
- Chứng minh nhân dân số : .................do :.................................................
cấp ngày : .......................tháng...........năm................................................
- Hộ khẩu thường trú :.................................................................................
...................................................................................................................
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Trang 2
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 9 10 80