Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Số: … /HĐĐL
- Căn cứ Pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính ph ủ,
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
- Căn cứ Thông tư số …/2012/TT-BTC, ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính ph ủ t ại th ị
trường trong nước.
- Căn cứ Đơn đăng ký của tổ chức bảo lãnh chính và Biên bản thỏa thuận của tổ hợp bảo lãnh.
Hôm nay, ngày … tháng … năm..., tại ...
Chúng tôi gồm:
I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)
- Tên tổ chức phát hành:
- Địa chỉ:
- Tài khoản số:...

Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
II/ Tổ chức bảo lãnh chính
- Tên tổ chức bảo lãnh chính
- Địa chỉ:
- Tài khoản số:...

Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
đây:

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát h ành trái phi ếu v ới các n ội dung sau
Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu
1. Mã trái phiếu:
2. Mệnh giá trái phiếu:
4. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:
3. Kỳ hạn trái phiếu:
4. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh:
5. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
Điều 2. Phân phối trái phiếu

Tên tổ chức bảo lãnh

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Số lượng đăng ký

Điều 3. Thanh toán tiền mua trái phiếu
1. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu là trước 2 giờ chiều ngày ......
2. Tài khoản thanh toán tiền mua trái phiếu là .....:
+ Số tài khoản:
+ Tên chủ tài khoản:
+ Nơi mở tài khoản:
Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh chính
1. Phân phối trái phiếu nhận bảo lãnh cho các thành viên thu ộc t ổ h ợp bảo lãnh theo s ố l ượng đăng ký t ại
Điều 2 Hợp đồng này.

2. Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư s ố …/2011/TT-BTC ng ày …
của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước đối v ới ph ần trái phi ếu nh ận b ảo
lãnh
3. Thanh toán toàn bộ tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh của t ổ h ợp bảo lãnh theo quy định t ại Đi ều 1 H ợp
đồng này. Việc thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.
4. Trường hợp thanh toán chậm, tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm thanh toán ti ền lãi ph ạt tr ả ch ậm
theo quy định tại Thông tư số ..../2012/TT-BTC về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Số: … /HĐĐL
- C n c Pháp l nh v H p ng kinh t ng y 25/9/1989 c a H i ng Nh n c;ă đồ ế à đồ à ướ
- C n c Ngh nh s 01/2011/N -CP ng y 05/1/2011 c a Chính ph v phát h nh trái phi u Chính ph ,ă đị Đ à à ế
trái phi u c Chính ph b o lãnh v trái phi u chính quy n a ph ngế đư à ế đị ươ
- C n c Thông t s /2012/TT-BTC, ng y ... c a B T i chính v phát h nh trái phi u Chính ph t i thă ư à à à ế
tr ng trong n c.ườ ướ
- C n c n ng ký c a t ch c b o lãnh chính v Biên b n th a thu n c a t h p b o lãnh.ă Đơ đă à
Hôm nay, ng y tháng n m..., t i ...à ă
Chúng tôi g m:
I. C quan phát h nh trái phi u (d i ây g i l Bên phát h nh)ơ à ế ư đ à à
- Tên t ch c phát h nh: à
- a ch :Đị
- T i kho n s :... à T i:...
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
II/ T ch c b o lãnh chính
- Tên t ch c b o lãnh chính
- a ch :Đị
- T i kho n s :... à T i:...
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
Sau khi th ng nh t, hai bên cùng nhau k t H p ng b o lãnh phát h nh trái phi u v i các n i dung sau ế đồ à ế
ây:đ
i u 1.Đ Các i u kho n, i u ki n c a trái phi uđ đ ế
1. Mã trái phi u:ế
2. M nh giá trái phi u: ế
4. Lãi su t danh ngh a trái phi u: ĩ ế
3. K h n trái phi u: ế
4. Kh i l ng trái phi u nh n b o lãnh: ượ ế
5. Ph ng th c thanh toán g c, lãi:ươ
i u 2. Phân ph i trái phi uĐ ế
Tên t ch c b o lãnh Mã trái phi uế K h n Ng y phát h nhà à Ng y áo h nà đ S l ng ng ký ượ đă
i u 3. Thanh toán ti n mua trái phi uĐ ế
1. Th i gian thanh toán ti n mua trái phi u l tr c 2 gi chi u ng y ...... ế à ướ à
2. T i kho n thanh toán ti n mua trái phi u l .....:à ế à
+ S t i kho n: à
+ Tên ch t i kho n: à
+ N i m t i kho n:ơ à
i u 4. Đ Quy n l i v trách nhi m c a t ch c b o lãnh chính à
1. Phân ph i trái phi u nh n b o lãnh cho các th nh viên thu c t h p b o lãnh theo s l ng ng ký t i ế à ượ đă
i u 2 H p ng n y.Đ đ à
Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu - Trang 2
Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu 9 10 853