Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
(tài sản là bất động sản)
Số:…./……
Tại trụ sở Văn phòng Công chứng ……., địa chỉ: ………………... Trước mặt
Công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm có:
Bên bảo lãnh (sau đây gọi là bên A):
Ông(Bà):............... .......................................
………………….

………………………….

Sinhngày……………………………
…………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ..............….
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm
trú): .............................................................
................................
……………………..
Có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông :
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:.........................................cấp ngày………………
tại…………..
Hộ khẩu thường trú:
Cùng vợ là:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân
tại……………….

dân

số:.......................................cấp

ngày………..

Hộ khẩu thường trú:
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường
trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:
Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân số:.........................................cấp ngày………………
tại…………..
Hộ khẩu thường trú:
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:.........................................cấp ngày………………
tại…………..
Hộ khẩu thường trú:
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:.........................................cấp ngày………………
tại…………..
Hộ khẩu thường trú:
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………
………………….… ngày……………………. do………………….. lập.
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức:
Trụ sở:
Quyết định thành
do……….. cấp

lập

số:...........................ngày...........tháng.........năm……

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................ngày........tháng.........năm….
do…………….cấp
Số Fax: ...............................Số điện thoại:……………………………..
Họ và tên người đại diện:
Chức vụ:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:.........................................cấp ngày………………
tại…………..
Theo giấy ủy quyền
…………………………

(trường

hợp

đại

diện

theo

ủy

quyền)

số:

ngày ……………….do ………………………………………………………..lập.
Bên nhận bảo lãnh (sau đây gọi là bên B):
( Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

………………………………………………………………………………….
…………
……………………………………………………………
….
Bên được bảo lãnh (sau đây gọi là...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
(tài sản là bất động sản)
Số:…./……
Tại trụ sở n phòng Công chứng ……., địa chỉ: ………………... Trước mặt
Công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm có:
Bên bảo lãnh (sau đây gọi là bên A):
Ông(Bà):............... ....................................... ………………………….
………………….
Sinhngày……………………………
…………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại ..............….
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm
trú): ............................................................. ................................
……………………..
Có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông :
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:.........................................cấp ngày………………
tại…………..
Hộ khẩu thường trú:
Cùng vợ là:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số:.......................................cấp ngày………..
tại……………….
Hộ khẩu thường trú:
(Trường hợp vợ chồng hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi h khẩu thường
trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:
Sinh ngày:
Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản 9 10 138