Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho nhà

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG CÔNG CHỨNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ NƯỚC
Độc lạp – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ (TỈNH)..........................
_____________
HỢP ĐỒNG CHO NHÀ
Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công chứng Nhà nước thành
phố (tỉnh)………………………….
.
Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)
………………........................
Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:
Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
Là đồng sở hữu căn nhà tọa lạc tại số.......................đường.......................................
(xóm, ấp)................. phường (xã)..........quận (huyện)...........thành phố (tỉnh)....................
căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:
- Giấy chứng nhận sở hữu số..............do .................................................................
cấp ngày...........tháng.............năm...............
- Bằng khoán:
- Giấy phép hợp thức hóa
- Giấy phép mua bán
- Tờ khai chuyển dịch trước ba
- Bản vẽ
- Giấy phép xây dựng số................ngày.......tháng.........năm........... đã được trước
bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày........ tháng........năm............
Bên nhận (gọi tắt là bên B)
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).................
PHÒNG CÔNG CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ NƯỚC Độc lạp – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ (TỈNH).......................... _____________
HỢP ĐỒNG CHO NHÀ
Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công chứng Nhà nước thành
phố (tỉnh)…………………………. .
Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)
………………........................
Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự
chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:
Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
Là đồng sở hữu căn nhà tọa lạc tại số.......................đường.......................................
(xóm, ấp)................. phường (xã)..........quận (huyện)...........thành phố (tỉnh)....................
căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:
- Giấy chứng nhận sở hữu số..............do .................................................................
cấp ngày...........tháng.............năm...............
- Bằng khoán:
- Giấy phép hợp thức hóa
- Giấy phép mua bán
- Tờ khai chuyển dịch trước ba
- Bản vẽ
- Giấy phép xây dựng số................ngày.......tháng.........năm........... đã được trước
bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày........ tháng........năm............
Bên nhận (gọi tắt là bên B)
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
Họ tên:..............................................
Ngày..........tháng..........năm............sinh, tại.................................
CMND số:......................do CA tỉnh (thành phố).........................cấp ngày..............
Hộ khẩu thườnh trú:........................................................................
NỘI DUNG THỎA THUẬN
Điều 1: Bằng văn kiện này, cùng với những cam kết sau đây, bên A cho đứt bên B
căn nhà tọa lạc tại số.............................đường.......................................(xóm, ấp)...............
phường (xã) ...............quận (huyện)..............thành phố (tỉnh)..............................................
Hợp đồng cho nhà - Trang 2
Hợp đồng cho nhà - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng cho nhà 9 10 516