Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho thuê mặt bằng

Được đăng lên bởi wyct2003
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Ô Môn, ngày 15 tháng 5 năm 2013
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MẶT BẰNG
Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2013
Tại địa điểm: 455/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô
Môn, thành phố Cần Thơ.
BÊN A (Bên cho thuê mặt bằng)
Họ tên: TRẦN DỪNG
Chứng minh nhân dân số: 362000152, cấp ngày 17 tháng 8 năm 2000
tại công an thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ: 455/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn,
thành phố Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bán
BÊN B (Bên thuê mặt bằng)
Tên Pháp Nhân: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng Xanh
BIOMAX
Đại diện theo pháp luật của công ty Ông:……………………………..
Chức vụ:………………………….; CMND:………………………………..
Địa chỉ: 350/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn,
thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 07103.665096 – 0710665098
Tài khoản số: 1802201001788
Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng với các nội dung
sau đây:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê mặt bằng để đậu xe bốc
dỡ nhiên liệu (chấu ép thành than) lên xe để vận chuyển đi, tại số 455/2, khu
vực 13, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Trong thời hạn 24 (hai mười bốn) tháng kể từ ngày 15 tháng 5 năm
2013 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2015. (theo ngày dương lịch)
Điều 2: Tiền thuê mặt bằng hàng tháng là: 2.000.000 đồng (Hai triệu
đồng). Bên B có nghĩa vụ trả tiền đầy đủ cho bên A bằng tiền mặt mỗi lần 6
tháng tương đương 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).
1

Điều 3: Bên A giao cho Bên B một khoản đất trồng để đậu xe thuận
tiện cho việc bốc dỡ nhiên liệu lên xe để vận chuyển đi.
Điều 4: Bên B (bên thuê mặt bằng) cam kết:
a/ Sử dụng Mặt bằng thuê đúng mục đích theo hợp đồng, có trách
nhiệm bảo quản tốt, Không được xây dựng nhà…
b/ Không được sang nhượng, cho thuê lại mặt bằng cho người khác
mà không được sự đồng ý của Bên A.
Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng nếu Bên B không còn sử dụng hoặc
từ chối việc thuê mặt bằng thì vẫn phải chịu toàn bộ tiền thuê mặt bằng cho
bên A.
Điều 6: Bên B có trách nhiệm bảo quản mặt bằng thuê. Khi mặt bằng
bị hư hỏng không có khả năng để xe đậu thì Bên A và Bên B cùng nhau sửa
chữa (Trách nhiệm Bên A có nghĩa vụ cung cấp vật tư tại chỗ để đổ mặt
bằng còn Bên B có nghĩa vụ là huy động nhân lực để trãi mặt bằng).
Điều 7: Hết thời hạn cho thuê Bên B phải có nghĩa vụ trả lại mặt bằng
cho bên A, trong trường hợp gia hạn thêm thời gian thuê thì Bên A và Bên B
thỏa thuận tại thời điểm hiện tại.
Điều 8: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi
phạm sẽ ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Ô Môn, ngày 15 tháng 5 năm 2013
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MẶT BẰNG
Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2013
Tại địa điểm: 455/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô
Môn, thành phố Cần Thơ.
BÊN A (Bên cho thuê mặt bằng)
Họ tên: TRẦN DỪNG
Chứng minh nhân dân số: 362000152, cấp ngày 17 tháng 8 năm 2000
tại công an thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ: 455/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn,
thành phố Cần Thơ.
Nghề nghiệp: Buôn bán
BÊN B (Bên thuê mặt bằng)
Tên Pháp Nhân: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng Xanh
BIOMAX
Đại diện theo pháp luật của công ty Ông:……………………………..
Chức vụ:………………………….; CMND:………………………………..
Địa chỉ: 350/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn,
thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 07103.665096 – 0710665098
Tài khoản số: 1802201001788
Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng với các nội dung
sau đây:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê mặt bằng để đậu xe bốc
dỡ nhiên liệu (chấu ép thành than) lên xe để vận chuyển đi, tại số 455/2, khu
vực 13, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Trong thời hạn 24 (hai mười bốn) tháng k từ ngày 15 tháng 5 năm
2013 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2015. (theo ngày dương lịch)
Điều 2: Tiền thuê mặt bằng hàng tháng là: 2.000.000 đồng (Hai triệu
đồng). Bên B có nghĩa vụ trả tiền đầy đủ cho bên A bằng tiền mặt mỗi lần 6
tháng tương đương 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).
1
Hợp đồng cho thuê mặt bằng - Trang 2
Hợp đồng cho thuê mặt bằng - Người đăng: wyct2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng cho thuê mặt bằng 9 10 915