Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM )
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Independence-Freedom-Happiness)
------------------------------------------------HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ VĂN PHÒNG
(OFFICE LEASE CONTRACT)
Số (No.) :…………………..
Ngày (Date) :……………...
Hôm nay, ngày….tháng….năm………, chúng tôi gồm có:
(Today is………………………., we consist of)
BÊN A (PARTY A): BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG (THE LESSOR)
Đại diện (Rep.) : …………………………………….- Chức vụ (Position): …………………..
Giấy phép số: : ……………………………………………………………..
(Business license No. …………………. Dated
, issued by Danang Department of Planning
& Investment )
Địa chỉ (Address) : ……………………………………………………………………………….
Điện thoại (Tell) : ………………………………….....- Fax: ………………………………….
E-mail
: ……………………………………………………………………………….
Mã số thuế (Tax code): …………………………………………………………………………..
Là chủ sở hữu pháp lý của văn phòng cho thuê (As the legal possessor of the building for lease)
BÊN B (PARTY B): BÊN THUÊ VĂN PHÒNG (THE LESSEE)
Đại diện (Rep.) : ……………………………………- Chức vụ (Position): …………………...
Giấy phép số (Business license No.): …………………………………………………………….
Địa chỉ (Address) : ………………………………………………………………………………
Điện thoại (Tell) : ……………………………………- Fax: …..................................................
E-mail
: ……………………………………………………………………………....
Mã số thuế (Tax code): ………………………………………………………………………….
Bên A và Bên B – dưới sự chứng kiến của Công ty môi giới – thống nhất ký kết hợp đồng
thuê/cho thuê văn phòng với những điều khoản và điều kiện như sau :
(Both Party A and Party B – under the witness of the broker – have mutually agreed to enter
into this office lease contract with the following terms and condition):
ĐIỀU 1 : MỤC ĐÍCH VÀ DIỆN TÍCH THUÊ/CHO THUÊ
(ARTICLE 1 : PURPOSE AND AREA FOR LEASE)
Bên A đồng ý cho bên Bên B thuê diện tích như sau: (Party A has the following space leased by
Party B)

Địa điểm và diện tích (Place and area: 40 sqm (forty square meters) on the fifth floor at
the building addressed at NO 173 Tran Phu Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau Dist, Danang
City):…………………………………………………….
2.
Mục đích sử dụng (Purpose of use: For doing office):
………………………………………………………..
3.
Văn phòng, hệ thống cung cấp điện và nước được bàn giao cho Bên B phải trong tình
trạng sử dụng tốt mà Bên B đã khảo sát và chấp nhận.
(The office, electricity & water supply systems, etc. will be handed over to Party B in
good/properworking conditions which has been checked and agreed by Party B)
1.

ĐIỀU 2 : THỜI GIAN THUÊ
(ARTICLE 2 : DURATION OF THE LEASE)
1.
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM )
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Independence-Freedom-Happiness)
-------------------------------------------------
HỢP ĐỒNG THUÊ/CHO THUÊ VĂN PHÒNG
(OFFICE LEASE CONTRACT)
Số (No.) :…………………..
Ngày (Date) :……………...
Hôm nay, ngày….tháng….năm………, chúng tôi gồm có:
(Today is………………………., we consist of)
BÊN A (PARTY A): BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG (THE LESSOR)
Đại diện (Rep.) : …………………………………….- Chức vụ (Position): …………………..
Giấy phép số: : ……………………………………………………………..
(Business license No. …………………. Dated , issued by Danang Department of Planning
& Investment )
Địa chỉ (Address) : ……………………………………………………………………………….
Điện thoại (Tell) : ………………………………….....- Fax: ………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………….
Mã số thuế (Tax code): …………………………………………………………………………..
Là chủ sở hữu pháp lý của văn phòng cho thuê (As the legal possessor of the building for lease)
BÊN B (PARTY B): BÊN THUÊ VĂN PHÒNG (THE LESSEE)
Đại diện (Rep.) : ……………………………………- Chức vụ (Position): …………………...
Giấy phép số (Business license No.): …………………………………………………………….
Địa chỉ (Address) : ………………………………………………………………………………
Điện thoại (Tell) : ……………………………………- Fax: …..................................................
E-mail : ……………………………………………………………………………....
Mã số thuế (Tax code): ………………………………………………………………………….
Bên A Bên B dưới sự chứng kiến của Công ty môi giới thống nhất kết hợp đồng
thuê/cho thuê văn phòng với những điều khoản và điều kiện như sau :
(Both Party A and Party B under the witness of the broker have mutually agreed to enter
into this office lease contract with the following terms and condition):
ĐIỀU 1 : MỤC ĐÍCH VÀ DIỆN TÍCH THUÊ/CHO THUÊ
(ARTICLE 1 : PURPOSE AND AREA FOR LEASE)
Bên A đồng ý cho bên n B thuê diện tích như sau: (Party A has the following space leased by
Party B)
Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract) 9 10 284